Život na Praze 14

STRATEGIE ADAPTACE HL. MĚSTA PRAHY NA KLIMATICKOU ZMĚNU

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje na Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky, schválené Usnesením vlády ČR v roce 2015. Zaměřuje se na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě s využitím přirozených vlastností vegetace. Adaptační strategie je také zaměřena na zachování vodních, půdních a biologických složek přírody a krajiny a na zachování a obnovu ekosystémů odolných vůči změně klimatu a přispívajících k prevenci katastrof.

Hlavním cílem Strategie je zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy vůči projevům klimatické změny. Ve spolupráci s městskými částmi byl připraven aktuální Implementační plán na léta 2020 – 2024. MČ Praha 14 přispěla do zásobníku projektů projektem „Rekonstrukce budov Úřadu MČ Praha 14 – Inteligentní budovy“, který se nachází na straně 56.

Více o Strategii, jejich cílech, účelu, vizi či podpůrných programech naleznete zde.

Co je klimatická změna?