Život na Praze 14

Metropolitní plán

Od 16. dubna 2018 se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Občané se do projednávání návrhu Metropolitního plánu mohou zapojit ve dvou fázích – první z nich je tzv. společné jednání, druhou potom tzv. veřejné projednání. Připomínky vypořádá magistrátní Odbor územního rozvoje ve spolupráci se zpracovatelem plánu – IPR Praha. Na základě výsledků projednání všech připomínek pak zpracovatel upraví návrh plánu. To však neznamená, že všechny připomínky musí být zapracovány.

  • Zveřejnění finálního návrhu MP určeného ke společnému jednání – 16. dubna 2018
  • Dokumentace finálního návrhu je k nahlédnutí ZDE (www.praha.eu, v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán)
  • V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí v termínu od 27. 4. do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na adrese: Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera). Otevírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018:  úterý – neděle od 9 do 21 hodin. V tomto termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta. Od 11. 6. 2018 do 27. 7. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena: pondělí – neděle od 9 do 21 hodin. Přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta bude zajištěna: pondělí – čtvrtek od 9 do 18 hodin, v pátek od 9 do 16 hodin.


Společné jednání

Uskuteční se dne 27. 6. 2018 od 9 hodin ve střední hale Průmyslového paláce (Výstaviště 67, Praha 7).

Lhůta pro podání připomínek27. 6. 2018 – 26. 7. 2018

Připomínky lze podat ve lhůtě 30 dnů od společného jednání. Na dříve nebo později zaslané připomínky nebude možné brát zřetel. Připomínky lze podat písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, a to těmito způsoby:

  • poslat na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmanova 35/29, 110 00 Praha 1
  • poslat v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu
  • poslat přes datovou schránku Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

Připomínky týkající se městské části Praha 14 je možné konzultovat na Odboru kancelář starosty, úsek územního rozvoje, telefon: 281 005 291, 281 005 292.

Plán je plně digitální a dá se snadno prohlížet na webu IPR PRAHA. Na tomto webu jsou k dispozici také podrobné návody, jak „číst“ Metropolitní plán a instruktážní videa.

Informační kontejner IPR Praha na Praze 14

V termínu od 20. 6. do 21. 6. 2018 bude u stanice metra Černý Most umístěn pojízdný informační kontejner IPR Praha, ve kterém budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel. Podle v současnosti platného harmonogramu budou k dispozici ve tředu od 12 do 20 hodin a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin (změna vyhrazena, aktuální informace naleznete vždy na plan.iprpraha.cz.

Podrobný program aktivit pořádaných IPR Praha je uveden na webech plan.iprpraha.cz a metropolitniplan.praha.eu

Zastupitelstvo MČ PRAHA 14 projednalo na svém 15. zasedání dne 19. 6. 2018 připomínky MČ Praha 14 k návrhu Metropolitního plánu:

Připomínka č. 1
Připomínky č. 2 – č. 8
Připomínka č. 9
Připomínka č. 10

metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.

plan.iprpraha.cz

Stránky IPR Praha, který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení aktuální verze plánu on-line, celý návrh plánu plán ke stažení, harmonogram pořizování, související dokumenty, posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků, časté otázky.

praha.camp

Stránky Centra Architektury a městského plánování (CAMP), který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program pro seznámení se s plánem i další témata týkající se architektury, urbanismu a územního rozvoje Prahy.

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/

Stránky Odboru územního rozvoje hl. m. Prahy, který je pořizovatelem Metropolitního plánu. Najdete zde oficiální návrh plánu ke stažení včetně odkazů na úřední oznámení.

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání Metropolitního plánu.