Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Nový most přes Rokytku

Nový most přes Rokytku

Městská část Praha 14 v prosinci dokončila rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za nový. Souběžně s těmito pracemi na místě probíhala i akce Magistrátu hl. m. Prahy – realizace protipovodňových opatření.

„Původní most byl ve špatném technickém stavu, jeho výměna již byla nezbytná. S přípravnými pracemi jako byly například přeložky inženýrských sítí, jsme začali v březnu, s vlastní rekonstrukcí, respektive s bouráním starého mostu a výrobou nového, v dubnu,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v městské části na starosti dopravu.

S ohledem na náročnost a rozsah investiční akce musela radnice v místě zásadně omezit automobilovou dopravu – ul. Hodějovská byla neprůjezdná, pěší mohli využívat provizorně vybudované přemostění. „Rád bych touto cestou místním obyvatelům poděkoval za trpělivost, uvědomuji si, že to pro ně byly náročné měsíce,“ řekl místostarosta Hukal.

Samostatnou kapitolu v rámci rekonstrukce mostu představovala jeho doprava. „Tři mostní nosníky, každý o 35 tunách, cestovaly až z Tovačova jako tři nadměrné náklady. Celá akce se odehrála v létě – včetně naložení u výrobce a transportu přes celou republiku trvala pouhých 30 hodin,“ dodal místostarosta Hukal. Na tyto práce postupně navázaly další – například usazení říms a mostních křídel, vybudování vozovky, chodníků včetně jejich napojení, kamenného obložení části mezi korytem řeky a samotným mostem či instalace zábradlí. Součástí akce byla i rekonstrukce křižovatky ulic Hodějovská a Za Rokytkou. „V současné době pracujeme na podkladech pro získání stavebního povolení na rekonstrukci zbývající části ulice Za Rokytkou. Realizace prací závisí na finančních možnostech městské části v následujícím období. Do budoucna se počítá i s úpravou ulice Hodějovská,“ uvedl místostarosta Hukal.

Výměna mostu a rekonstrukce výše zmíněné křižovatky si vyžádala 20,6 milionu korun. Z toho 18 milionů bylo uhrazeno z dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, zbývající částku pokryla městská část ze svého rozpočtu. „Splácíme dluh na pražských mostech po celém území hlavního města. Most byl dlouhá léta
ve špatném stavu, přitom po něm vede páteřní cyklotrasa A25 a je důležitý i pro místní obyvatele z ulice Za Rokytkou. Zároveň jsme při té příležitosti opravili i inženýrské sítě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Díky aktivitě hlavního města Prahy došlo také k realizaci protipovodňových opatření na Rokytce. Koryto říčky bylo rozšířeno, zpevněno kameny a vznikl i suchý poldr, který místní obyvatelé využívají jako louku k procházkám. „Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Ing. Petr Hlubuček.

K shlédnutí video z přepravy mostních nosníků z Tovačova

Zveřejněno: 15. 12. 2020