Život na Praze 14

Omezení přistavování velkoobj. kontejnerů

16.8.2021
Omezení přistavování velkoobj. kontejnerů

Propad příjmů hl. m. Prahy hl. m. Prahy má bohužel dopad na některé služby, které jsou dlouhá léta bez omezení hrazeny z rozpočtu města. Jejich poskytování bude pro rok 2021 zajištěno, ale ve sníženém objemu. Jedná se konkrétně o následující služby:

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, mobilní sběrné dvory – Počet velkoobjemových kontejnerů na období od 1.1.2021 – 31.7.2021 bude snížen o polovinu. Z původní kvóty 2750 ks VOK tedy bude v uvedeném období z rozpočtu města uhrazeno maximálně 1375 ks. Rovněž dojde ke snížení počtu mobilních sběrných dvorů z původně 55 na 28.

Alternativa, kterou představují  sběrné dvory města, budou občanům celoročně k dispozici bez omezení. V oblasti předcházení vzniku odpadů hl. m. Praha podniká aktivní kroky v oblasti například re-use managementu. Nově tak nyní ve spolupráci s Pražskými službami nabízí lidem možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci pilotně ve dvou sběrných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi) v tzv. re-use pointech. Na místě je přistaven speciální velkoobjemový kontejner a buňka, a funguje proškolená obsluha, která předměty přebírá a zadává do databáze.

Předměty typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace: https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k projektu naleznete na: https://reuse.praha.eu/.

Počty přistavených velkoobjemových kontejnerů od 1.8.2021 ještě nejsou stanoveny a budou předmětem diskuse a nové soutěže na další zajištění této služby.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad – pro rok 2021 a 2022 dochází ke snížení počtu VOK pro MČ o polovinu, tedy z původního počtu až 2200 ks ročně na 1 100 ks. Opět zde upozorňujeme, že zůstává  zachována možnost odkládání bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP bez omezení, na sběrném místě pro bioodpad v Dřevčické ulici v Praze 10 (omezení 250 kg/ osobu/ měsíc) a zdarma je možné bioodpad odložit  i v kompostárně ve Slivenci (250 kg/ osobu/ měsíc).

Snížení počtu VOK je logické i vzhledem k převzetí služby svozu bioodpadu do městského systému svozu odpadu, kterou město od 1. 1. 2020 ve spolupráci se svozovými společnostmi zajišťuje. Vše o nové službě svozu rostlinného bioodpadu naleznete zde: https://bioodpad.praha.eu/. Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad – stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku. V současné době má, i díky informační kampani města, hnědou nádobu v Praze již více než 13 800 vlastníků nemovitostí.

Další variantou může být pořízení si vlastního kompostéru na zahradu nebo komunitní kompostování (informace nabízí např.: https://kokoza.cz/).

 

Služby, které budou v roce 2021 probíhat bez omezení:
 1. Svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 2. Další nakládání se směsným odpadem  – bude probíhat bez omezení,
 3. Svoz bioodpadu rostlinného původu (hnědé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 4. Další nakládání s rostlinným bioodpadem pocházejícím z hnědých nádob – bude probíhat bez omezení,
 5. Pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu – zde je pro rok 2021 počítáno s možným mírným navýšením celkového počtu úklidů o 10 000, které bude využito na zajišťování čistoty kolem nově zřizovaných separačních stanovišť,
 6. Provoz sběrných dvorů  –  provoz celkem 19 SD bude v roce 2021 plnohodnotně zajištěn, včetně 3 sběrných dvorů na území MČ P12, 16 a 20, u kterých je nezbytné výši neinvestiční účelové dotace schválit Zastupitelstvem HMP v lednu 2021,
 7. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – bude probíhat bez omezení,
 8. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – bude probíhat bez omezení, včetně mobilního svozu nebezpečných složek KO a jedlých potravinářských) olejů,
 9. Svoz lékáren na území města – bude probíhat bez omezení v nastaveném režimu,
 10. Svoz jedlých (potravinářských olejů prostřednictvím sběrných nádob – bez omezení (prozatím je zajišťován pilotně na „malých“ MČ P23 – 57).
 11. Zachován zůstane i provoz 2 sběrných míst infekčního odpadu, na kterých je zástupcům MP Praha umožněno odkládat použité jehly nalezených na veřejném prostranství v Praze.

 

Zajištění provozní doby sběrných dvorů, kompostárny hl. m. Prahy a sběrného místa bioodpadu v době Vánoc a Nového roku:

Sběrné dvory města:

pondělí 21.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 22.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 23.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 15:00
čtvrtek 24.12.2020 zavřeno – státní svátek
pátek 25.12.2020 zavřeno – státní svátek
sobota 26.12.2020 zavřeno – státní svátek
neděle 27.12.2020 zavřeno
pondělí 28.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 29.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 30.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
čtvrtek 31.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 13:00
pátek 1.1.2021 zavřeno – státní svátek
sobota 2.1.2021 standartní provozní doba 8:30 – 15:00

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci: Provoz kompostárny bude zajištěn do 23.12.2020. Od 24.12.2020 do 28.2.2021 je zařízení pro veřejnost uzavřeno. Od 1.3.2021 bude zařízení opět standardně pro veřejnost i právnické subjekty otevřeno. V případě příznivých klimatických podmínek může být kompostárna otevřena i dříve, po domluvě s provozovatelem, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.

Sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v P10: Dle uzavřené smlouvy s provozovatelem bude zařízení pro veřejnost uzavřeno od 20.12.2020 – 28.2.2021. I zde platí, že může být doba uzavření operativně změněna a v případě, že k domluvě s provozovateli dojde.

Předešlé aktuality

Informace o novinkách na Plechárně a v jejím okolí

Na základě dotazů občanů si dovolujeme doplnit informace o připravovaných novinkách v okolí volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě. Už před několika týdny byl z levého horního rohu oploceného areálu (u hl. dveří do budovy Plechárny) odstraněn altánek s dětským koutkem, který byl již starý a kvalitativně nevyhovoval. Místo něj na jaře v této části venkovní plochy „vyroste“ moderní kontejnerová kavárna, která bude vedle kávy nabízet i kvalitní občerstvení. Aktuálně se v souvislosti s touto akcí připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Provozovatelem nové kavárny bude společnost Grabneta, s. r. o., která již nyní za využití plochy městské části odvádí nájem. Děti o „svůj“ koutek nepřijdou.

Zveřejněno: 30.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Adventní koncert v Galerii 14

Vánoce klepou na dveře! Přijďte nasát vánoční atmosféru do Galerie 14 ve středu 13. prosince 2023 od 18.30 hodin. Vystoupí soubor UNIQUE QUARTET. Zazní skladby od A. Dvořáka, B. Bartóka, Á. Piazolly a směs koled. Vstup volný. Zveřejněno: 28. listopadu 2023

Zveřejněno: 28.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Lokální fórum na Černém Mostě II

Přemýšlíte někdy nad tím, kde se vidíte za deset let? Plánujete, jak toho dosáhnout? Stejné otázky si nyní klade i městská část Praha 14 – jen se jimi zabývá v širším kontextu a chce do toho zapojit veřejnost. Příští rok končí platnost stávajícího strategického plánu městské části, a proto se již nyní zabýváme tvorbou nového. Od začátku roku 2023 realizujeme projekt s názvem ‚Strategie udržitelného rozvoje 25+‘, který má za cíl definovat směr, jakým se bude Čtrnáctka ubírat další desetiletí. Chceme společně s vámi, místními obyvateli, vytvořit nový strategický plán, který bude fungovat, brát v úvahu dlouhodobou udržitelnost a zejména

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zimní údržba silnic, ulic a chodníků v Praze 14

Při péči o komunikace v zimním období Praha 14 postupuje podle plánu zimní údržby, schváleného radou MČ pro období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024. „Samozřejmě, jak už bylo mnohokrát řečeno, ne všechny místní plochy, chodníky a komunikace spravuje městská část. Řada z nich spadá pod Magistrát hl. m. Prahy, potažmo pod TSK hl. m. Prahy, jejichž zástupci odpovídají za sjízdnost a schůdnost vlastněných či svěřených komunikací,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v městské části v gesci. Při zimní údržbě se postupuje od těch nejdůležitějších tahů po ty nejméně vytížené. Přehled jednotlivých komunikací a jejich správců najdete na k tomu

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace ke stávce učitelů – 27. 11. 2023

Do stávky učitelů, která je ohlášena na pondělí 27. 11. 2023, se zapojí i zaměstnanci některých základních a mateřských škol v Praze 14. Informace o tom, která zařízení budou s ohledem na situaci v tento den uzavřena, zákonní zástupci naleznou na webových stránkách jednotlivých stávkujících škol. Výňatek ze stanoviska Ministerstva školství ČR Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stávkovat tedy může jakýkoliv zaměstnanec školy, i její ředitel, který je rovněž zaměstnancem. Při ohlášení stávky (ze zákona nejpozději tři pracovní dny před stávkou) ředitel školy dle obdržených informací posoudí, zda je možné zajistit v daný den výchovu a vzdělávání alespoň

Zveřejněno: 24.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dopravní omezení v Hloubětíně

Upozorňujeme občany, že v termínu od 27. 11. do 19. 12. 2023 bude Technická správa komunikací provádět modernizaci dopravního značení v ulicích Průmyslová, Kbelská a Kolbenova. Z tohoto důvodu dojde na uvedených místních komunikací ch k postupným uzavírkám částí jízdních pruhů v obou směrech. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 23. listopadu 2023    

Zveřejněno: 23.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality