Život na Praze 14

Omezení přistavování velkoobj. kontejnerů

16.8.2021
Omezení přistavování velkoobj. kontejnerů

Propad příjmů hl. m. Prahy hl. m. Prahy má bohužel dopad na některé služby, které jsou dlouhá léta bez omezení hrazeny z rozpočtu města. Jejich poskytování bude pro rok 2021 zajištěno, ale ve sníženém objemu. Jedná se konkrétně o následující služby:

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, mobilní sběrné dvory – Počet velkoobjemových kontejnerů na období od 1.1.2021 – 31.7.2021 bude snížen o polovinu. Z původní kvóty 2750 ks VOK tedy bude v uvedeném období z rozpočtu města uhrazeno maximálně 1375 ks. Rovněž dojde ke snížení počtu mobilních sběrných dvorů z původně 55 na 28.

Alternativa, kterou představují  sběrné dvory města, budou občanům celoročně k dispozici bez omezení. V oblasti předcházení vzniku odpadů hl. m. Praha podniká aktivní kroky v oblasti například re-use managementu. Nově tak nyní ve spolupráci s Pražskými službami nabízí lidem možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci pilotně ve dvou sběrných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi) v tzv. re-use pointech. Na místě je přistaven speciální velkoobjemový kontejner a buňka, a funguje proškolená obsluha, která předměty přebírá a zadává do databáze.

Předměty typu nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace: https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace k projektu naleznete na: https://reuse.praha.eu/.

Počty přistavených velkoobjemových kontejnerů od 1.8.2021 ještě nejsou stanoveny a budou předmětem diskuse a nové soutěže na další zajištění této služby.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad – pro rok 2021 a 2022 dochází ke snížení počtu VOK pro MČ o polovinu, tedy z původního počtu až 2200 ks ročně na 1 100 ks. Opět zde upozorňujeme, že zůstává  zachována možnost odkládání bioodpadu ve všech sběrných dvorech na území HMP bez omezení, na sběrném místě pro bioodpad v Dřevčické ulici v Praze 10 (omezení 250 kg/ osobu/ měsíc) a zdarma je možné bioodpad odložit  i v kompostárně ve Slivenci (250 kg/ osobu/ měsíc).

Snížení počtu VOK je logické i vzhledem k převzetí služby svozu bioodpadu do městského systému svozu odpadu, kterou město od 1. 1. 2020 ve spolupráci se svozovými společnostmi zajišťuje. Vše o nové službě svozu rostlinného bioodpadu naleznete zde: https://bioodpad.praha.eu/. Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad – stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku. V současné době má, i díky informační kampani města, hnědou nádobu v Praze již více než 13 800 vlastníků nemovitostí.

Další variantou může být pořízení si vlastního kompostéru na zahradu nebo komunitní kompostování (informace nabízí např.: https://kokoza.cz/).

 

Služby, které budou v roce 2021 probíhat bez omezení:
 1. Svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 2. Další nakládání se směsným odpadem  – bude probíhat bez omezení,
 3. Svoz bioodpadu rostlinného původu (hnědé popelnice) – bude probíhat bez omezení,
 4. Další nakládání s rostlinným bioodpadem pocházejícím z hnědých nádob – bude probíhat bez omezení,
 5. Pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu – zde je pro rok 2021 počítáno s možným mírným navýšením celkového počtu úklidů o 10 000, které bude využito na zajišťování čistoty kolem nově zřizovaných separačních stanovišť,
 6. Provoz sběrných dvorů  –  provoz celkem 19 SD bude v roce 2021 plnohodnotně zajištěn, včetně 3 sběrných dvorů na území MČ P12, 16 a 20, u kterých je nezbytné výši neinvestiční účelové dotace schválit Zastupitelstvem HMP v lednu 2021,
 7. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – bude probíhat bez omezení,
 8. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu – bude probíhat bez omezení, včetně mobilního svozu nebezpečných složek KO a jedlých potravinářských) olejů,
 9. Svoz lékáren na území města – bude probíhat bez omezení v nastaveném režimu,
 10. Svoz jedlých (potravinářských olejů prostřednictvím sběrných nádob – bez omezení (prozatím je zajišťován pilotně na „malých“ MČ P23 – 57).
 11. Zachován zůstane i provoz 2 sběrných míst infekčního odpadu, na kterých je zástupcům MP Praha umožněno odkládat použité jehly nalezených na veřejném prostranství v Praze.

 

Zajištění provozní doby sběrných dvorů, kompostárny hl. m. Prahy a sběrného místa bioodpadu v době Vánoc a Nového roku:

Sběrné dvory města:

pondělí 21.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 22.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 23.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 15:00
čtvrtek 24.12.2020 zavřeno – státní svátek
pátek 25.12.2020 zavřeno – státní svátek
sobota 26.12.2020 zavřeno – státní svátek
neděle 27.12.2020 zavřeno
pondělí 28.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
úterý 29.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
středa 30.12.2020 standartní provozní doba 8:30 – 17:00
čtvrtek 31.12.2020 zkrácená provozní doba 8:30 – 13:00
pátek 1.1.2021 zavřeno – státní svátek
sobota 2.1.2021 standartní provozní doba 8:30 – 15:00

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci: Provoz kompostárny bude zajištěn do 23.12.2020. Od 24.12.2020 do 28.2.2021 je zařízení pro veřejnost uzavřeno. Od 1.3.2021 bude zařízení opět standardně pro veřejnost i právnické subjekty otevřeno. V případě příznivých klimatických podmínek může být kompostárna otevřena i dříve, po domluvě s provozovatelem, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.

Sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v P10: Dle uzavřené smlouvy s provozovatelem bude zařízení pro veřejnost uzavřeno od 20.12.2020 – 28.2.2021. I zde platí, že může být doba uzavření operativně změněna a v případě, že k domluvě s provozovateli dojde.

Předešlé aktuality

Letní odstávky teplé vody v Praze 14

Také na letošní léto chystá Pražská teplárenská nezbytné odstávky teplé vody, aby mohla provést plánované opravy a údržbu. Všechny dotčené odběratele společnost informuje  prostřednictvím dopisů, podrobnosti jsou dostupné i na webových stránkách www.ptas.cz. Na území Prahy 14 (Černý Most I, II; Hloubětín; Lehovec) jsou odstávky naplánovány v termínu od 13. do 21. 7. 2024. V jednotlivých částech uvedených lokalit mohou probíhat také individuální odstávky v odlišných termínech.

Zveřejněno: 11.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Den nejen pro seniory 2024

Srdečně vás zveme na třetí ročník akce DEN NEJEN PRO SENIORY! Těšit se můžete na kulinářskou show se světoznámou cukrářkou Mirkou van Gils – držitelkou francouzského titulu Professeur en Sucre d'Art a vítězkou Velké ceny Paříže v přípravě svatebního dortu croquembouche (v roce 2002), dynamické ukázky Policie ČR, kynology a dovednosti služebních psů, ukázky profesionálního líčení a v neposlední řadě na vystoupení ABBA WORLD revival. Doprovodný program zpestří malování na obličej pro děti, edukační přednášky, právní a dluhová poradna, ale i promítání studentského filmu Dokud to nezažiješ a soutěže o ceny Cílem této akce je mezigenerační propojení obyvatel městské části a

Zveřejněno: 11.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Slovo tajemnice: Pozor! Brzy začne platit nový stavební zákon

Vážení občané, milí klienti úřadu, společně se začátkem letních prázdnin vstupuje v účinnost druhá část nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.), která výrazně mění dosavadní podobu stavebního řízení. Nezáleží na tom, zda chystáte rozsáhlejší výstavbu nebo například jen drobnější stavební úpravy na zahradě. Novinky se dotknou všech bez rozdílu. Co všechno se mění? Hlavní novinkou je kompletní digitalizace celého procesu. Stavební řízení bude pro všechny účastníky – tedy nejen pro stavebníky, ale i pro projektanty, stavební úřady i jiné dotčené orgány, probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. V listinné podobě bude moci stavebník odevzdat pouze vybrané podklady –

Zveřejněno: 11.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2023

Vážení občané, na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2023. Závěrečný  účet  bude  schvalovat  Zastupitelstvo  městské  části  Praha 14  na svém zasedání dne 23. 6. 2024. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 24. 6. 2024: na Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu MČ Praha 14, oddělení rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2023 /tabulky a komentáře/ k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě elektronicky na adresu: Sarka.Tesarova@praha14.cz,

Zveřejněno: 10.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

Ve volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 7. a 8. června 2024, dosáhla volební účast v Praze 14 36,46 %. Celorepubliková účast činila 36,45 %. Podrobné výsledky naleznete na portále volby.cz. Zveřejněno: 10. června 2024

Zveřejněno: 10.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Čtrnáctka slaví třicátiny: Charitativní fotbalové utkání mezi zástupci městské části a osobnostmi kultury a sportu

Praha, 7. června 2024 – Praha 14 slaví 30 let. Mezi akce, kterými si letošní „narozeniny“ připomíná, zařadila i charitativní fotbalový zápas mezi výběrem z městské části a populárním Real Top Praha, týmem složeným z mnoha osobností sportu a kultury. Výtěžek z utkání poputuje na pomoc futsalovému klubu FC Dynamo Černý Most, kde sportují děti z rodin v tíživé životní situaci. „Mám velkou radost, že se nám podařilo se s Real Top Praha domluvit. Všem hráčům, kteří se k nám chystají, moc děkuji. Vážím si toho o to víc, že obvykle v Praze vůbec nehrají. Věřím, že je před námi příjemný podvečer, kdy se nejen pobavíme, ale

Zveřejněno: 7.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality