Život na Praze 14

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v rámci soutěže „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“, kterou organizuje městská část Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

1. Subjekt údajů

Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého soutěžícího: ………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení nezletilého soutěžícího: ………………………………………………………………………………………………………………….  („subjekt údajů“)

2. Osobní údaje

Fotografie/videozáznam z veřejného setkání, v jehož rámci budou losováni/oznamováni výherci soutěže
„14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“, na kterých je rozpoznatelným způsobem zachycen subjekt údajů (zákonný zástupce i nezletilý soutěžící, jehož je zákonným zástupcem, včetně případného uvedení věku, jména a příjmení soutěžícího a jeho zákonného zástupce v popisu („osobní údaje“)

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení“) a právních předpisů k jeho provedení, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 2 tohoto souhlasu, za podmínek uvedených dále.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to oznámením odeslaným na kontaktní údaj uvedený níže v bodě 4.

4. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osobní údaje bude zpracovávat správce, kterým je městská část Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, e-mailová adresa: Veronika.Berna@praha14.cz, tel.: 225 295 603 („správce“).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Robin Lédl, zaměstnanec správce, kterého lze kontaktovat na adrese Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, emailová adresa robin.ledl@praha14.cz, tel.: 225 295 211.

5. Účely a právní základ zpracování

Souhlas je udělován pro následující účely zpracování:

  • pořízení a veřejné zpřístupnění fotografií/videozáznamů (včetně případného uvedení jména a příjmení subjektu údajů) z veřejného setkání, v jehož rámci budou losováni/oznamováni výherci soutěže, a to vč. informace o věku a jménu a příjmení daného výherce, na praha14.cz, facebookovém účtu správce www.facebook.com/mcpraha14/, v časopisu Čtrnáctka, v aplikaci Moje 14 a případně i v ČR působících mediích, za účelem informování o výhercích soutěže, komunikace soutěže a propagace soutěže, resp. správce.

Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

6. Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje dále předat následujícím příjemcům:

  • Praha 14 kulturní, IČO: 75122987, se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje
  • případně dalším příjemcům, včetně zástupců v ČR působících médií, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpracování.

Správce nemá záměr předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro potřeby realizace soutěže a následné propagace akce, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

8. Poučení o právech subjektu údajů

Subjekt údajů byl informován o svých právech, zejména o svém právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas, (ii) na požadování informace, jaké osobní údaje subjektu údajů jsou poskytovatelem zpracovávány, a na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a využít právo na účinnou soudní ochranu, pokud má subjekt údajů za to, že jeho práva byla porušena zpracováním osobních údajů.

9. Prohlášení

Jako subjekt údajů i zákonný zástupce mého shora uvedeného nezletilého dítěte, který je také subjektem údajů, prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a o všech skutečnostech a okolnostech zpracování osobních údajů, zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, jakož i o právech, které mi nařízení přiznává, především právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz, právu na omezení zpracování, právu na přenositelnost údajů, právu vznést námitku proti zpracování, právu odvolat souhlas a právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s nařízením a souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu.

 

V Praze dne                                ………………………

 

Podpis:

 

Jméno a příjmení:                    ………………………