Život na Praze 14

Rejstřík první knihy Kroniky MČ Praha 14

Starý věk až do roku 1938, strany 1-430
Starý věk 1-5
Něco z historie Kyjí 6
Ze starých rukopisů 7-8
Staré grunty selské v Kyjích 8-12
Staré grunty v Hostavicích 12-14
Další stavení v Kyjích – rok 1739 14-19
Rozlohy polí a luk Kyje 20-24
Rozlohy polí a luk Hostavice 25
Zádušní fara r. 1754 26
Stavení po r. 1812 v Kyjích 27
Chalupy v Hostavicích 27-30
Aloisov r. 1813 30-31
Domkáři – zahradkáři v Aloisově r. 1813 31-35
Velkostatek r. 1749 35
Robotní lidé velkostatku 6. 12. 1749 36
Kostel v Kyjích 37-39
Dějiny fary 39-41
Hřbitov 41
Kyje před sto lety – rok 1840 42-44
Hostavice před sto lety – rok 1840 45-47
Aloisov před sto lety – rok 1840 48-49
Přehled událostí v 19. století 50-51
Stará škola až do roku 1900 52-62
Poměry přírodní v obci a v okolí 63-65
Rozloha katastrální rok 1890 – Kyje, Aloisov 65
Plodiny roku 1890 66
Průměrný výnos plodin z jitra r. 1890 67
Stav dobytka roku 1890 68
Počet domů a obyvatelů roku 1890 69
Soupis obyvatelů roku 1910 (sčítání) – Kyje 70-73
Hostavice 74-75
Aloisov 76-78
Osady před válkou 1900-1914 79-81
Volby 81
Největší poplatníci – rok 1911 82
Předpisy daní
Dluh obce 83
Dávky 83
Chudinský fond 84
Účetní uzávěrky 84
Podniky v obci – silnice 85
Škola před válkou 86-87
1914 – 1915 88-95
Škola – přístavba rok 1912 96-97
Místní školní rada v Kyjích před válkou do roku 1914 98
Národní život
Přehled událostí nár. života před válkou 99-102
Spolky před válkou – Hasiči 102-103
Jarost 1911-1918 104-105
Majitelé domů před válkou do r. 1914 – Kyje 106-107
Aloisov 108-109
Hostavice 110
Světová válka 1914-1918 111
Mobilizovaní, Válečná řízení, Zajištění sklizně 112
Obecní zastupitelstvo 113
Drahota v roce 1914, Výrobky 114
Běh války v roce 1914 115-116
Rok 1915, Válečné rozkazy 117-119
Běh války r. 1915 119-124
Rok 1916 125
Drahota 126
Běh války r. 1916 127-132
Válečné rozkazy r. 1916, Úvaha 133
Rok 1917 134
Plochy osevu Kyje a Hostavice r. 1915 135
Plocha osevu 1917 – v Kyjích a Hostavicích 136
Dodávky, kontigent obilí 136-137
Běh války r. 1917 138-143
Úvaha 144
Rok 1918, Drahota, náhražky 145
1915, 1916, 1917, 1918 146
Hospodářství za války Obecní zastupitelstvo, přirážky Předpisy daní, Pozemková daň v panství Lichtenštejn 1916, Bedřich Frey, Riedl z Riedelsteinu, chudinská pokladna, 147
účetní závěrky
Běh války r. 1918 148-153
Úvaha 154-155
Škola za války r. 1914-1918 156
1914-1915 157
1915-1916 158
1916-1917 159
1917-1918 160
Místní školní rada 1914-1918 161
Převrat v říjnu – Republika českosl. 162
Katastrofa Rakouska-Uherska 163
Podmínky příměří
První dny zrození 164-165
První úklady 166
Návrat česk. delegátů ze Švýcarska 167
Příměří nová Evropa s dozvuky bojů – 1918 168-171
Národní shromáždění Republiky 1918, vláda 172
Návrhy, zákony národ. shromáždění 173
Obtíže zásobovací 174
Obsazování krajů proti Němcům a Maďarům 175
Naše vojsko 176
Legionáři 177
Radostný den – 21. 12. 1918 178-181
Poselství prezidentovo 182
Doslov 1918 182
Rok 1919, Události prvních měsíců 183-185
Události ve světě – mír. konference 1919 186-187
Rok 1919 v Kyjích, Obecní správa 188
Volby do pol. obce Kyje 189
Zvoleni byli 189-190
Smutek v národě – Smrt Štefánika 190
Aprovizace 191
Soupis ploch osevu a jiné půdy v r. 1919 191
Stav dobytka, Popis daní r. 1919, Účetní závěrky, Chudinství, Oheň 192
Okresní správní komise 193
Škola po válce 193
Škola v Kyjích 194
Místní školní rada 195
Rok 1920 196-197
Volba prezidenta (ústavní) 198
Volby v Kyjích do poslanecké sněmovny
Velká Praha 198-199
Aprovizace – dodávky obilí 200
Přepis daní r. 1920 200
Účetní uzávěrky 200
Osvěta, Škola 1919-1920, Místní školní rada – rozpočet 201
Rok 1921 202
Sčítání úřední r. 1921 – Kyje politická obec 203
Domky v Kyjích v osadě do roku 1920 204
Záborový zákon pozemkové reformy v Kyjích a Hostavicích 204
Dráha zastávka 205-206
Aprovizace, Dodávky obilí 206-207
Škola 1920-1921 207
Místní školní rada r. 1921 208-209
Rok 1922 210
Aprovizace, Účetní uzávěrky, Kyje polit. obce 211
Hostavice 212
Přepis daní a přirážky 212
Škola 1921-1922 213
Místní školní rada r. 1922 214
Rok 1923 215
Volby do obce 216
Účetní uzávěrky r. 1923, Kyje obec, osada, Hostavice 217
Předpis daní, Přirážky obec, Finanční komise 218
Sirotci v obecní péči 218
Pomník padlých 219
Jména padlých 220
Škola 1922-1923 220
Místní školní rada 221
Rok 1924 222
Vedení v obci, Elektrofikace 223
Obec Kyje a ne Keje 223
Účetní uzávěrky 224
Ústav chudých 225
Škola 1923-1924 226-227
Místní školní rada, školní nadace 228
Rok 1925 229
Kamenný lom a pískovna 230
Cesty, Vojáci v Kyjích, Stát. regul. komise 231
Elektrifikace, Zemědělci v roce 1925 232
Obchodníci a živnostníci r. 1925 v Kyjích a Hostavicích 233
Rybník a rybolov 233
Volby do poslanecké sněmovny a senátu 234
Škola r. 1924-1925 235-236
Rok 1926 237
Rokytka, Protokol projektu 238
Projekt úpravy silnice 239
Cesta u dráhy, stojánek voda 240
Pozemková reforma „příděl“ 240
Rejstřík přídělu v Kyjích 241-242
Velkostatek Kyje – pachtýři 242
Škola 1925-1926 243-244
Místní školní rada r. 1926 245
Rok 1927 246
Záležitosti obecní – revize obec. hosp. v letech 1921-25 247-249
Účetní uzávěrka v r. 1927, Elektrifikace, Obecní volby 249
Pachty polí 250
Velká Praha, Okres Praha-venkov 251
Stavební ruch – Podháj, Parcely, Stavby 252
Aloisov (viz str. 108), Převody domků po válce 253-254
Škola 1926-1927 255
Místní školní rada 1927 256
Rok 1928 – jubilejní 257
Volba do okres. zastup. 258
Obecní záležitosti 259
Předpis daní, Péče o mládež, Chudinství v obci 260
Škola 1927-1928 261-262
Místní školní rada 262
Rok 1929 263
Akce zřízení vodovodu 264-265
Volby do poslanecké sněmovny a senátu, Živelní pohroma 265-266
Škody na celém katastru Kyjí a Hostavic 266
Rozšíření silnice v Aloisově 267
Předpis daní – r. 1929 267
Škola 1928-1929 268
Místní školní rada 1929 269
Sokol v Kyjích 1919-1929 270-277
Rok 1930 278
Obecní náležitosti – Vodovod (pokr. str. 264) 279
Pojmenování části nad rybníkem 280
Nové rybníky 280
Rybolov, Elektrifikace, Nápoj. dávka, Vysázení stromků 281
Parcelace pozemků na stavby 282
V podhájí, Parcelace nad rybníkem 283-285
Parcelace Masarykova čtvrť 285
Bloky parcelační, přeparcelace 286
Parcelace Hostavice-Jahodnice 287
Parcelace za prvním Hostavice, na Kabátě 288
Škola 1929-1930 289-290
Místní školní rada 290
Rok 1931 291
Úřední sčítání, Kyje polit. obec, Hostavice, Jahodnice 292-293
Statistika polností 1931 – osev, oseto 293
Obecní hospodářství 1931 294
Vydání, Aktiva – chud. pokladny, Vydání 294
Stav dobytka koňstva, spotřeba masa, nemoci zvířat 295
Bonity daně zemědělské, Drahota 1931, účetní uzávěrka 296
Nové domky do r. 1930 Aloisov, Kyje – stará osada 297-301
Rozvaha 301-302
Hostavice-Jahodnice 303-308
Škola 1930-1931 309
Místní školní rada 310
Rok 1932 311
Obecní záležitosti – volba do obce 312
Osada Kyje, Hostavice 313
Parcelace Nad Rybníkem, Na Hutích 314-316
Parcelace u Rajské zahrady, Lékař v obci 317
Elektrizace, Zemědělské zprávy – stav dobytka 318-319
Honitba, Úlovky, Pronájmy pozemků
Rybník, Vybírání dávek městem Prahou, Obecní cesta, pronájem 319
Zveřejnění cesty, Pojištění obecního majetku 320
Stavební podpora (regres), Starobní podpora 321
Obecní dluhy, Dávka Prahy z přírustku
Urgence a protesty obce, Podpory nezaměstnanosti 322
Škola 1931-1932 323
Místní školní rada 1932 324
Rok 1933 325
Pojmenování částí obce Kyje, Obecní sčítání v září 1933 326-327
Žádost o půjčku, Rozpočet na r. 1933, Úhrada
Půjčka práce 1933, Pošta – telefon 328
Finanční komise v Kyjích osadě, v Hostavicích 329
Měření katastru, Rybník – rybolov
Vodovod, Zdravotní poměry 330-333
Zemědělské věci – osev Kyje 333
Věci – koncese živnostenské, koncese 334
Koncese svobodné a hostinské 335
Živnostníci podle počtu, v Kyjích a Hostavicích 336
Nedělní klid, Nápojová dávka, Policejní hodina 336
Sociální věci – komise sociální, Počet nezaměstnaných, 337
Nouzové práce
Regulace Rokytky, Stromy1933, Stav dobytka, Kom. úpravy 338
Škola1932-1933, Náboženství 339
Zřízení měšťanské školy1932-1933 340
Měšťanská šk ola 1932-1933, Místní školní rada 1933 341-342
Rok 1934 343
Člen svazu obcí – měst, Obecní dávky, Řezníci, Kováři 344
Akce po sloučení Kyjí a Hostavic 345
Elektrikace, Spojení s Prahou 345
Přeparcelace na Hutích, Parcelace nad mlýnem 346
Zábavy v roce1933 347-348
Výnos dávky hodnosti nemovitosti 349
Vojenské cviciště 350
Sbírky dobročinné 350
Obecná škola 351-352
Měšťanská škola1933-1934 352-353
Místní školní rada 1934 353-354
Rok 1935 355
Volby do národního shromáždění v Kyjích a Hostavicích 356
Parcelace Jahodnice v r. 1935 356
Parcelace „na průhoně“, Lehovec nad Aloisovem 357
Firma Tomáš Baťa 357
Parcelace Wagenknecht, Rokytka 358
Vodovod, Dávka z přírůstku 359
Pošta v Kyjích, Sociální věci 1934-1935 360
Úprava ulic – chodníky, Počet domů, Nedělní klid 361
Nové domky Aloisov 361
Kyje Masarykova čtrť, nad rybníkem, Hutě 362-371
Rozvaha 372
Hostavice-Jahodnice do r. 1935 373-375
Rozvaha 375
Obecná škola 376
Měšťanská škola 1934-1935 377-378
Místní školní rada 378
Rok 1936 379-380
Obecní záležitosti, Povolené dávky 381
Podíl dávky z přírůstku a převodu
Prodej Kollmanova velkostatku firmě T. Baťa 382
Bývalí majitelé, Vojenské cvičiště, Doplňující volba starosty 383
Sloučení Hostavic a Kyjí 384
Regulace Rokytky 384
Zadání práce regulační 384
Rozpočet a rozvaha 385-386
Státní regulační komise, Lom-kámen 387
Předání cest do veřej. statku 387-388
Živnosti 31. 12. 1935, Elektrizace v obci 388-391
Účetní uzávěrka za r. 1935, Účetní uzávěrka za r. 1936 392-393
Přirážky
Oslava 28. 10. 1936 393
Obecní škola r. 1935-1936 394-395
Měšťanská škola 1935-1936 396
Místní školní rada 1936 397-399
Zápas o natur. byt ve škole 399-400
Rok 1937 401-402
Život velikého člověka T. G. Masarykova 403-405
Obecní záležitosti, Most přes trať – nadjezd 405
Komunikace v Masarykově čtvrti 406
Poštovní úřad 406
Obecní dluh, Rozpočet obce na r. 1937 407
Ústav chudých, nezaměstnanost 408
Zdravotní problémy, Neštěstí, Investiční dávka 408
Nové stavby po r. 1935 (viz 371) 409-411
Kyje – Nad rybníkem -Hutě, Rozvaha, Nové stavby po r. 1935 v Hostavicích 1935-1937 411
Členové stavební komise 1937, Členové finanční komise 411
Stavební a bytové družstvo 412-417
Sokol v Kyjích
Všesokolský slet 1938 417
Hasiči 418
Beseda Jarost 419
Veřejná knihovna 420-422
Okrášlovací spolek 423-424
Spolky v Kyjích 424
Civilní profil. ochrana C. P. O. 425
Obecná škola 1936-1937 426
Měšťanská škola 1936-1937 427-428
Rok 1938 429-430

Strany 431-468
Změna kronikáře, Nový kronikář, Osud kroniky za války 431-432
1938- Jak jsme přijali Mnichov, Dr. Hácha, Obecní volby, Volba starosty 433-434
Komunisté zbaveni mandátů
Zdravotnictví, Mobilizace, Branná pohotovost, Obsazení Sudet Němci 435-436
1935-1945 437
Nálada občanstva, Jmenování nového obecního zastupitelstva 438
15.3. 1938, Němci v Kyjích, Bayernzug 439
Biografická koncese, Nařízení o přejmenování ulic, Sloučení osady Kyje 440
Regulace Rokytky, Rozpočet 441
1940 – Úřední ceny poživatin, zdravotnictví, Kulturní a jazykový útlak 442-443
Hlídání trati, Sběr kovů, rozpočet na rok 1940
1941 – Přirážky, obchody a živnosti, odvádění vajec a sběr papíru, Symbol V 444-445
Přejmenování ulic
1942 – Zima, stavby, Výstava drobného zvířectva 446-449
Spála, Povinnost zaměstnání, Útlak národnostní, Výjimečný stav, Atentát na Heydricha, Sběr šactva
1944 – Drahota, Sběr obuvi, Kultura a společnost, Hasiči a sport 452-454
Školství v letech válečných, Obecná škola 1940-1941 455-456
Zdravotní stav, Rodičovská sdružení, 1941-1942 nájemné, 1942-1943, 1943-1944, 1944-1945
Měšťanská škola 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1944-1945 460-464
Jaroslav Kirchner, Platy
Letecké útoky za války, Prvé postižení obce 14. 2. 1945, druhé postižení obce 25. 3. 1945, 16. 4. 1945 465-468

Rok 1945-1960, strany 469-517
Historie let 1945-1960 469-517
Nový kronikář, Pražské povstání, Ladislav Staněk 470-484
Oběti války 485-488
1945 – Schůze Národního výboru 488
Majetek obce 489-491
Zemědělství 491-492
Poštovní úřad 492
Úprava silnic 493
Doprava, Pitná voda, Bytová otázka 494
Vodohospodářské poměry, Starý rybník 495
Elektrifikace, Veřejný rozhlas, Přejmenování ulic, Masarykův park 496
Zbourání domu, Kulturní dům, Životní úroveň, zdravotní střediska 497
Český červený kříž, Živnostníci 498
Komunální podnik obce 499-501
Parky, Výstavba, Kulturní dům – stadion, Škola 501-504
MNV volba 504
Komise, Volby 505-509
MNV rok 1950 509-510
Volby rok 1954 510-511
MNV rok 1960, Kyje v okresu Praha-východ, Organizace 511-517

Rok 1960-1967, strany 518-539
Noví kronikáři, Předseda MNV, Bytové družstvo, Kulturní dům 518-520
Sociál. politika, Školení, Rada Osvět. besedy, Matrika, rok 1961
Domov důchodců, Odchod a nemoc předsedy MNV, Volby soudců  521
Slintavka a kulhavka, Oslavy 1. máje, Lidová knihovna,  522
Kulturní dům, Rekonstrukce rybníka, Stadion u Pískovny
Zemědělská komise, Výnosy, Včelstvo, Sčítání lidu a ovocných stromů 523
Patronátní závody, Obvodní lékař, Školství  524
Rok 1962  525
Plnění rozpočtu, Sazba domovní daně, Doplňovací volby  526
Přístavba hřbitova
Přístavba školy, Akce odloženy, Soutěž MNV, Svaz žen,  527
MŠ Hostavice, 120. výročí Kyjské školy
rok 1963, Hospodaření, Sbor pro občanské záležitosti  528
Volby do občanských výborů, Návrh Dolních Počernic
na připojení Hostavic, Zprávy osvětové komise,
Otevření kulturního domu, Potraviny a jídelny, Požární jednota 529
Počet žáků ve školách
Význam tělesné výchovy, Odbor turistiky  530
Rok 1964 – volby, MNV  531
Složení Rady  532
MV KSČ, Jubilea, Matrika, Opravna obuvi  533
Rok 1965  534
Májová veselice, 20. výročí osvobození, Svoz popela  535
Komunikace Satalice-Hutě, Autobus č. 110 prodloužen  536
Rok 1966, XIII. sjezd, Nový ředitel školy, Připomínky ke stavbě Technoplynu  537
Rok 1967  538-539

Rok 1968-1977, strany 540-573
Rok 1968-1969 540-545
Rok 1970-1973: rok 1970, školství, kultura, rok 1971, zemědělství
rok 1972-1973, zdravotnictví
546-549
Rok 1975-1976: Oslavy 30. výročí osvobození, Pamětní síň, Odměnění občané, IV. celostátní spartakiáda, kulturní život růst obyvatelstva, bytová výstavba, občanská vybavenost, Průmyslové podniky, Péče o životní prostředí, Sídliště ČM, Akce Z, Možnosti rekreace, Schůzová činnost, Stížnosti občanů, Práce Rady MNV, Doplňkové volby, Vyhodnocení soutěže občanských výborů, Složky NF, Volby 1976, Zdravotnictví 1976 550-566
Rok 1977: výročí VŘSR, Obchodní pavilon Na Hutích, Hostavice, Dům služeb na Lehovci, Otevření nové školy, Jesle 566-573