Život na Praze 14

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY NA HUTÍCH

Umístění: kat. území Kyje, po obou krajích ulice Budovatelská, která představuje hlavní prostorovou i provozní osu této oblasti.
Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území celkovou koncepci budoucího rozvoje. Důraz je kladen především na vytvoření místního centra lokality Hutě, strukturu lokality, dimenze a charakter veřejných prostranství včetně parků, na koncepci stavebních bloků a pozemků s určením charakteru, výšky, kapacity a způsobu využití zástavby, na koncepci veřejné vybavenosti a dopravní, technické a zelené infrastruktury.

Pořizovatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje

Projektant: Architektonický ateliér KAAMA, s.r.o., U Školské zahrady 23, Praha 8

Celá studie je k dispozici zde.