Samospráva ÚMČ Praha 14

16

Číslo Jednání Soubor
339/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a společností Planet A, a. s. pro umístění vnitřního komunikačního vedení Otevřít dokument
340/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
341/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
342/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
343/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
344/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
345/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
346/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
347/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 968, ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
348/RMČ/2011 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
350/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
351/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), d) obč. zák. Otevřít dokument
352/RMČ/2011 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 319.753 Kč váznoucí na bytě v č. p. 736, ulice Bobkova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 148.063 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 314.463 Kč váznoucí na bytě v č. p. 755, ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 370.458 Kč váznoucí na bytě v č. p. 764 a 767, ulice Rochovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 170.454 Kč váznoucí na bytě v č. p. 766, ulice Rochovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 233.163 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625, ulice Kardašovská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 121.965 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625, ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 747 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
354/RMČ/2011 k výběrovému řízení na akce Rekonstrukce výtahů Ronešova 1133 - 1135 a Kardašovská 755 - 756, Praha 9 a Oprava okapového chodníku Kardašovská 753 - 756 a Kardašovská 773 - 776, Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2011 k výběrovému řízení na akce Rekonstrukce střechy Kardašovská 773 - 774, Praha 9, Oprava balkonů Rochovská 768 - 772, Praha 9 a Instalace indikátorů topných nákladů Kardašovská 773 - 776, Praha 9 Otevřít dokument
356/RMČ/2011 k návrhu na snížení nájmu za pronájem sálu pro ZŠ Stoliňská, Horní Počernice Otevřít dokument
357/RMČ/2011 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
358/RMČ/2011 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
359/RMČ/2011 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
360/RMČ/2011 k poskytnutí grantů z programů Příspěvek na zajištění služby, Grant městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011 a Grant městské části Praha 14 základním školám zřízeným městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
361/RMČ/2011 k přípravě žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU na zlepšení tepelně technických vlastností školských budov Otevřít dokument
362/RMČ/2011 k prodeji pozemků funkčně spjatých s bytovým domem č. p. 720 - 721, na Poděbradské ulici, v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
363/RMČ/2011 k prodeji pozemku parc. č. 742/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
364/RMČ/2011 k žádosti o odnětí pozemku parc. č. 214/2, k. ú. Černý Most ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
365/RMČ/2011 k uzavření 1. dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2007/OESM-OMD/0105 Otevřít dokument
366/RMČ/2011 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu do pozemků parc. č. 2665/35, k. ú. Kyje a parc. č. 978/3, parc. č. 978/5 a parc. č. 978/38, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
367/RMČ/2011 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012, střednědobého výhledu do roku 2017 a dlouhodobého rozpočtového výhledu do roku 2022 do programu GINIS-PRO Otevřít dokument
368/RMČ/2011 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - odvod dešťových vod a úprava zpevněných ploch Otevřít dokument
369/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zajištění technického dozoru investora při realizaci stavebních prací k projektům energetických úspor budov základních škol financovaných ze strukturálních fondů EU Otevřít dokument
370/RMČ/2011 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
371/RMČ/2011 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - 2. a 3. etapa, formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
372/RMČ/2011 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k řešení cyklotrasy Kbely - Kyje (A 262) Otevřít dokument
373/RMČ/2011 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu na umístění stavby Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část na pozemku parc. č. 181/16, /28 a 206/5, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
374/RMČ/2011 k vyjádření MČ Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru Technologický park Horní Lada - Praha 14 - Kyje, Objízdná ul. Otevřít dokument
375/RMČ/2011 k návrhu na realizaci dětského hřiště na sídlišti Jahodnice Otevřít dokument