Samospráva ÚMČ Praha 14

21

Číslo Jednání Soubor
552/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
553/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 ukončením nájemní smlouvy č. 99/2016 ze dne 5. 9. 2016 a uzavřením nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 40 o velikosti 2+kk v č.p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
554/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0425/2014/SMP14/1070ze dne 13.10.2014 na prostory v objektu č.p. 770,ul. Kučerova, a to na dobu neurčitou Otevřít dokument
555/RMČ/2019 k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící podnikání o celkové výměře 9,27 m2 v objektu č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
556/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením trojstranné dohody Otevřít dokument
557/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením trojstranné dohody Otevřít dokument
558/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
559/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
560/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
561/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
562/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
563/RMČ/2019 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na projekt Setkání kultur 2020 v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území h. m. Prahy pro rok 2020 Otevřít dokument
564/RMČ/2019 k návrhu napodání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2020 a kdokumentu Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2020 až 2022 Otevřít dokument
565/RMČ/2019 k návrhu na jmenování člena komise pro MA21 a zapojování veřejnosti Otevřít dokument
566/RMČ/2019 ke schválení revize směrnice QS 74-01 V04R04 Zadávání veřejných zakázek a nového vydání instrukce QI 63-01-12 V05R00 Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí Otevřít dokument
567/RMČ/2019 k vyjádření městské části Praha 14 k projednávané územní studii průmyslové zóny Štěrboholy, Praha Otevřít dokument
568/RMČ/2019 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
569/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
570/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
571/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
572/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízeník nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
573/RMČ/2019 k zajištění energetických posudků pro účely podání dotačních žádostí v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro energetické renovace (rekuperace) MŠ Otevřít dokument
574/RMČ/2019 k zajištění projektových prací pro účely podání dotačních žádostí v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro energetické renovace (rekuperace) MŠ Otevřít dokument
575/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické učebny a výtah v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
576/RMČ/2019 k návrhu nauzavření dodatkuč. 2 k SoD č. j. 0202/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
577/RMČ/2019 k návrhu nauzavření dodatkuč. 2 k SoD č.j. 0408/2019/OI/1050 na akci Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah - Dílčí část 1) Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 Otevřít dokument
578/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy bytových jader ze dne 28.8.2019 Otevřít dokument
579/RMČ/2019 k zajištění realizace výměny fasádních ocelových konstrukcí (zábradlí) bytového objektu na náměstí Plukovníka Vlčka 694, 198 00 Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
580/RMČ/2019 k zajištění realizace výmalby společných prostor bytových domů ve správě společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
581/RMČ/2019 k zajištění realizace nezbytných úprav schodů aplikací protiskluzných luminiscenčních pásů v bytových objektech ve svěřené správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
582/RMČ/2019 k žádosti MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc.č. 2600 v k. ú. Hloubětín za pozemek parc.č. 1852/3 v k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
583/RMČ/2019 ke zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytům č. 620/9 a 620/13, k. ú. Hloubětín, ul. Konzumní Otevřít dokument