Samospráva ÚMČ Praha 14

28

Číslo Jednání Soubor
743/RMČ/2019 k návrhu na schválení slevy na nájemném ve formě jeho dočasného snížení, jako vyrovnání za ztížené užívání nebytové jednotky č. 101, nám. Plk. Vlčka 692, 198 00 Praha 9 v období od 19. 8. 2019 do 2. 12. 2019 Otevřít dokument
744/RMČ/2019 k revokaci usnesení č. 732/RMČ/2019 ze dne 9. 12. 2019 a k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
745/RMČ/2019 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
746/RMČ/2019 ke schválení postupu při rozdělování finančních prostředků z veřejné sbírky Otevřít dokument
747/RMČ/2019 k návrhu na zajištění vlastních zdrojů financování k žádosti o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Otevřít dokument
748/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
749/RMČ/2019 k uzavření smluv o zpracování osobních údajů s MŠ Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvková organizace. ICO: 70920818, MŠ Jahodnice. Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593, MŠ Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČO: 70920257, ZŠ Praha 9 -Hloubětín, Hloubětínská 700, IČO: 49625128, MŠ Praha 9 - Černý Most, Vvbíralova 968, IČO: 70884480, MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelová 874, IČO: 70884498, MŠ Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471, MŠ Praha 9 Lehovec, Chvaletická 917, IČO: 70920796 a MŠ Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766, IČO: 70884501, a to v souvislosti s realizací dotačních projektů podpořených z Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
750/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy na zajištění testování žáků 7. a 9. ročníků a evaluace ZŠ a MŠ Prahy 14 v rámci projektu MAP Praha 14 II. Otevřít dokument
751/RMČ/2019 k návrhu na finanční vyrovnání nároku zhotovitele v rámci investiční akce Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
752/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů II Otevřít dokument
753/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výměna fasádních ocelových konstrukcí (zábradlí) BD na náměstí Plukovníka Vlčka 694 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
754/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Výmalba objektů ve správě SMP14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
755/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti k umístění anténních systémů a kabelů na budově Českobrodská č. p. 248 se spol. T-Mobile Czech Republic a. s. Otevřít dokument
756/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1635, k. ú. Hloubětín ve vlastnictví hl. m. Prahy Otevřít dokument
757/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o dílo na opravu rozhledny Doubravka Otevřít dokument
758/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
759/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
760/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
761/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
762/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
763/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
764/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
765/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
766/RMČ/2019 na opravu písařské chyby v usnesení č. 731/RMČ/2019 ze dne 9. 12. 2019 na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) Otevřít dokument
767/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
768/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 Otevřít dokument
769/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení a vedení OPTO s PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
770/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vodovodu do pozemku parc. č. 2701/1, k. ú. Kyje, ul. K Rokytce Otevřít dokument