Samospráva ÚMČ Praha 14

31

Číslo Jednání Soubor
118/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
119/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
120/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
121/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
122/RMČ/2016 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
123/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení nájmu prostor o celkové výměře 191,50 m 2 v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
124/RMČ/2016 k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 57,25 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2016 k návrhu na schválení Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
126/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
127/RMČ/2016 k návrhu na neprodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2016 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
129/RMČ/2016 k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Jarní škole NSZM 2016 v Litoměřicích Otevřít dokument
130/RMČ/2016 ke schválení daru pro přímou podporu projektu DDM Praha 9 - Žákovské zastupitelstvo Otevřít dokument
131/RMČ/2016 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
132/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
133/RMČ/2016 k návrhu na informaci o uzavřených darovacích smlouvách k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč, které uzavírají ředitelé ZŠ a MŠ Otevřít dokument
134/RMČ/2016 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Jarmile Smolíkové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 Otevřít dokument
135/RMČ/2016 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
136/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci ulice K Rokytce Otevřít dokument
137/RMČ/2016 k doplnění hodnotící komise a informace k průběhu veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 Otevřít dokument
138/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1760, díl č. 11, o výměře 480 m 2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
139/RMČ/2016 k obnovení smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 159/4, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
140/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku parc. č. 1841/44, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
141/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1691/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
142/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1, katastrální území Kyje Otevřít dokument
143/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 170 a parc. č. 2647/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
144/RMČ/2016 k žádosti o souhlas s uvedením bytu MČ Praha 14 jako sídla živnosti Otevřít dokument