Samospráva ÚMČ Praha 14

32

Číslo Jednání Soubor
100/RMČ/2012 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
101/RMČ/2012 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2012/2013 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
80/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
81/RMČ/2012 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
82/RMČ/2012 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
83/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
84/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu č. 2 v č. p. 771, ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
85/RMČ/2012 k návrhu dopisu nájemníkům na zvýšení věcně usměrňovaného nájemného, návrhu nájemní smlouvy a dodatku k nájemní smlouvě Otevřít dokument
86/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení výpovědní lhůty pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
87/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením nájemného pro nájemce za užívání ploch k umístění reklamních nosičů v objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
88/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
89/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě smluvní pokuty a na prodloužení (obnovu) nájemní smlouvy pro nájemce části nebytových prostor ve 2. a 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
90/RMČ/2012 k žádosti společnosti Rokospol, a. s. na řešení vzájemných soudních sporů probíhajících mezi městskou částí Praha 14 a společností Rokospol, a. s. Otevřít dokument
91/RMČ/2012 ke jmenování nového tajemníka komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
92/RMČ/2012 k návrhu na zřízení jistotního/vázaného účtu souvisejícího s privatizací bytového fondu městské části Praha 14 a jmenování komise k výběru vhodné obchodní banky Otevřít dokument
93/RMČ/2012 k návrhu na zabezpečení realizace projektu Otevřít dokument
94/RMČ/2012 k žádosti o finanční příspěvek na účast Sportovního klubu R TEAM na XI. ročníku Plavecko - běžeckého poháru Otevřít dokument
95/RMČ/2012 k prodeji částí pozemků parc. č. 782/23 a 782/42 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
96/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 201/12 v k. ú. Černý Most za pozemky v k. ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s. r. o. Otevřít dokument
97/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynového zařízení do pozemků parc. č. 2574/19, parc. č. 2574/20, parc. č. 2575/34, parc. č. 2575/92, parc. č. 2802/1 a parc. č. 2845/2, v k. ú. Kyje Otevřít dokument
98/RMČ/2012 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
99/RMČ/2012 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument