Samospráva ÚMČ Praha 14

33

Číslo Jednání Soubor
103/RMČ/2020 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
104/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
105/RMČ/2020 k návrhu na zajištění realizace nezbytných stavebních úprav prostor pro podatelnu městské části Praha 14 v I. NP objektu Bratří Venclíků 1070/2, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
106/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy se společností FINEP Hloubětín a.s., IČO: 26511771 na pronájem náhradních prostor po dobu rekonstrukce objektu č. p. 1072 a 1073 Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
107/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje na základě územní studie lokality Na Hutích čtvrťové centrum při ul. Budovatelská Otevřít dokument
108/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k záměru parkoviště P+R Lednická, Praha 14 - Kyje, č. akce 2930057 Otevřít dokument
109/RMČ/2020 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
110/RMČ/2020 ke zřízení termínovaného vkladu k platebnímu účtu Otevřít dokument
111/RMČ/2020 k návrhu na uzavření darovací smlouvy na zajištění doplnění grafiky na vratné kelímky MČ Praha 14 Otevřít dokument
112/RMČ/2020 k návrhu na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020 Otevřít dokument
113/RMČ/2020 ke schválení aktualizovaného Organizačního řádu pro Praha 14 kulturní IČO: 751 22 987 Otevřít dokument
114/RMČ/2020 k uzavření kupní smlouvy na odkup 4 telefonních kabin od společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336 a následné uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní IČO: 75122987 k daným věcem Otevřít dokument
115/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o spolupráci pro účely čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities Otevřít dokument
116/RMČ/2020 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti Otevřít dokument
117/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
118/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Částečná výměna stoupaček v budově MŠ Chvaletická Otevřít dokument
119/RMČ/2020 k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora na akci Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou Otevřít dokument
120/RMČ/2020 k vyjádření MČ Praha 14 k záměru vybudovat parkoviště pro 25 vozidel na pozemku parc. č. 1072/170, k. ú. Hloubětín (mezi Mochovskou a Poděbradskou ulicí) Otevřít dokument
121/RMČ/2020 k uzavření darovací smlouvy mezi společností EKOSPOL a.s., IČO: 63999854 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
122/RMČ/2020 k návrhu na připojení městské části Praha 14 k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Otevřít dokument
123/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
124/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
126/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
127/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu části předmětu nájmu dle smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání č.j. 0461/2014/SMP14/1070 ze dne 06. 11. 2014, v platném znění, s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 004 25 681 Otevřít dokument
129/RMČ/2020 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 a k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2020 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2019 Otevřít dokument
131/RMČ/2020 ke schválení revize interních směrnic Koncepce kvality městské části Praha 14 a Cíle kvality 2016 - 2020 Otevřít dokument
132/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k přeložce vynucené odstraněním současného a vybudováním nového mostu přes Rokytku Otevřít dokument