Samospráva ÚMČ Praha 14

34

Číslo Jednání Soubor
132/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
133/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
134/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
135/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
136/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
137/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
138/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0, do podnájmu, v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
139/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
140/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
141/RMČ/2012 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
142/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
143/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 247.842 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 142.157 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2012 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 85.971 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1610 ulice Broumarská, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 29.522 Kč váznoucí na bytě v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 3.690 Kč váznoucí na bytě v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j.: 8/SMP/00 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č. p. 626 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
146/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
147/RMČ/2012 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy pro nájemce nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
148/RMČ/2012 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2011 Otevřít dokument
149/RMČ/2012 ke zřízení strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR) Otevřít dokument
150/RMČ/2012 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2011 Otevřít dokument
151/RMČ/2012 k návrhu nového vydání instrukce QI 61-01-08 V02R03 - Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření Otevřít dokument
152/RMČ/2012 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
153/RMČ/2012 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2012 Otevřít dokument
154/RMČ/2012 k návrhu na poptávku u obchodní banky za účelem zhodnocení volných finančních prostředků - zřízení a vedení revolvingových termínovaných vkladů a jmenování komise k výběru vhodné obchodní banky Otevřít dokument
155/RMČ/2012 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity Otevřít dokument
156/RMČ/2012 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 711/RMČ/2011 ve věci novelizace vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Otevřít dokument
157/RMČ/2012 k návrhu na realizaci Pilotního projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2012 Otevřít dokument
158/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb technické podpory k programovému vybavení č. TP/ISSA/Pha 14 uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností GEOVAP, spol. s r. o. Otevřít dokument
159/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemků ve vlastnictví Českého zahrádkářského svazu ZO č. 55 vedených na LV 1595 a pozemky ve vlastnictví manželů Ing. Václava a Evy Urbánkových a Hany Kaštánkové vedených na LV 1123, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
160/RMČ/2012 k žádosti o vyjádření (pro MHMP OOA) ke změně nájemce pozemku pod novinovým stánkem na rohu ulic Vašátkova a Doležalova Otevřít dokument
161/RMČ/2012 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 221/378 v k. ú. Černý Most při ulici Doležalova Otevřít dokument
162/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů veřejné komunikační sítě do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/3, parc. č. 2578/5, parc. č. 2579/1, parc. č. 2779/1 a parc. č. PK256/5, k. ú. Kyje Otevřít dokument
163/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dohody o provedení stavby Revitalizace Čihadla II - koryta - Svépravický potok, Chvalka, Praha 9, k. ú. Hostavice a Dolní Počernice na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
164/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - sanační úpravy suterénu objektu Otevřít dokument
165/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce fasádních výplní otvorů - MŠ Šebelova č. p. 874, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
166/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Kostlivého č. p. 1218, Praha 9 - Jahodnice, prostorová akustika Otevřít dokument
167/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
168/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště Vlčkova č. p. 1067 Otevřít dokument
169/RMČ/2012 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2012/2013 v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument