Samospráva ÚMČ Praha 14

37

Číslo Jednání Soubor
218/RMČ/2020 k návrhu na schválení slevy na nájemném ve formě jeho snížení za ztížené užívání bytové jednotky č. 32, Kardašovská 670, 198 00 Praha 9 v období od 13. 1. 2020 do 23. 1. 2020 a v období od 30. 1. 2020 do 15. 3. 2020 Otevřít dokument
219/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
220/RMČ/2020 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
221/RMČ/2020 k zmírnění ekonomických dopadů pro subjekty na území městské části Praha 14 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR (epidemie koronaviru) Otevřít dokument
222/RMČ/2020 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
223/RMČ/2020 k návrhu na k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění ubytování, stravování a konferenčních místností čj.: 0153/2020/OPKC_OddPVZ/1100 ze dne 2. 3. 2020 se společností Žďárský hotel JEHLA, s.r.o., IČO: 06935753 se sídlem Kovářova 214/4, 59101 Ždár nad Sázavou Otevřít dokument
224/RMČ/2020 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování analýzy a zajištění vzdělávání úředníků ÚMČ Praha 14 v oblasti GDPR v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 II., vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 Otevřít dokument
225/RMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
226/RMČ/2020 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
227/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k upravenému podnětu Z 3261/16 na změnu Územního plánu SÚ hlavního města Prahy pozemků v kat. území Černý Most Otevřít dokument
228/RMČ/2020 k obnovení provozu mateřských škol, zřizovaných městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
229/RMČ/2020 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
230/RMČ/2020 k poskytnutí příspěvku na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu pro základní školy zřizované MČ Praha 14 Otevřít dokument
231/RMČ/2020 k souhlasu s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony III pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 Otevřít dokument
232/RMČ/2020 k poskytnutí daru na podporu vydání knihy Otevřít dokument
233/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky na služby Zajištění výkonu technického dozoru na akci - Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení _ Otevřít dokument
234/RMČ/2020 k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 793/1 o výměře 552 m 2 a pozemku parc. č. 185/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
235/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochy pro umístění 8 ks infopanelů na pozemcích parc. č. 232/2, 232/486 a 72/2 v k. ú. Černý Most, pozemcích parc. 566/82, 782/21, 2584/21vše v k. ú. Hloubětín a pozemku parc. č. 2725/6 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
236/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemků parc. č. 881/27, 961, 965, 974 a 985/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument