Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

43

ČÍslo Jednání Soubor
436/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. j. 0159/2015/SMP/14/1070 ze dne 01. 04. 2015 dokument
437/RMČ/2020 rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za období I. pololetí roku 2020 dokument
438/RMČ/2020 k návrhu na jmenování vedoucí Živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 14 dokument
439/RMČ/2020 k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 dokument
440/RMČ/2020 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 dokument
441/RMČ/2020 k uzavření smluv mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a ubytovanými zaměstnanci v objektu školy dokument
442/RMČ/2020 k zajištění řádného chodu Komunitního centra Kardašovská dokument
443/RMČ/2020 ke smlouvě o zajištění zpracování plánu rozvoje kultury a sportu na léta 2020 - 2024 v rámci městské části Praha 14, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M.C.TRITON, spol. s r. o. dokument
444/RMČ/2020 k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 11. výzvy Národního programu Životního prostředí na akci Pořízení elektromobilu kategorie M1 (osobní) na alternativní elektrický pohon dokument
445/RMČ/2020 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Parkourové hřiště Jahodnice dokument
446/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Komunitní centrum Splavná dokument
447/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci gastroprovozu v objektu Parník, ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 dokument
448/RMČ/2020 k prodeji pozemku parc. č. 656/4, k. ú. Hostavice dokument
449/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků - areál UNIP za pozemek parc. č. 1795/4, k. ú. Vysočany dokument
450/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166, katastrální území Hloubětín dokument
451/RMČ/2020 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání o celkové výměře 120,25 m2 v objektu č. p. 740 a č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
452/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dohody o součinnosti dokument
453/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0469/2020/OI/1050 na akci Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 dokument
454/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0255/2019/OI/1050 na akci ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení dokument
455/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovými domy č. p. 930-938 a č. p. 970-976, k. ú. Černý Most dokument
456/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků pod bytovými domy č. p. 930-938 a č. p. 970-976, k. ú. Černý Most dokument
457/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2499/1, k. ú. Hloubětín dokument
458/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, katastrální území Hloubětín dokument
459/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2, oba v katastrálním území Kyje dokument
460/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2715/1, k. ú. Kyje dokument
461/RMČ/2020 k ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2756/12, k. ú. Kyje (ul. Chlumecká) pro umístění reklamního zařízení dokument