Samospráva ÚMČ Praha 14

48

Číslo Jednání Soubor
610/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14 Otevřít dokument
611/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Služby IP Telefonie Otevřít dokument
612/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Přírůstková digitalizace stavebního archívu Otevřít dokument
613/RMČ/2016 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
614/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
615/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
616/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
617/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
618/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
619/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s převedením výsledku hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2015 ve výši 1.192.883,28 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let Otevřít dokument
620/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
621/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
622/RMČ/2016 k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2017 - 2020 Otevřít dokument
623/RMČ/2016 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
624/RMČ/2016 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2017 - 2018 v oblasti 1 - sociální a návazné služby Otevřít dokument
625/RMČ/2016 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení Otevřít dokument
626/RMČ/2016 k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2017 - 2018 Otevřít dokument
627/RMČ/2016 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
628/RMČ/2016 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Ing. Arch. Tomášem Kubalem a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
629/RMČ/2016 k návrhu na uzavření dvou smluv o převodu majetku mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
630/RMČ/2016 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
631/RMČ/2016 k rezignaci na funkci vedoucí odboru správy majetku Otevřít dokument
632/RMČ/2016 k návrhu rozpočtu zaměstnaneckého fondu na rok 2017, Zásad tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2017 a prodloužení Kolektivní smlouvy Otevřít dokument
633/RMČ/2016 ke stanovení paušální částky na náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 Otevřít dokument
634/RMČ/2016 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
635/RMČ/2016 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, IČ: 70920257 Otevřít dokument
636/RMČ/2016 ke schválení dodatku smlouvy dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 od 1. 12. 2016 do 30. 8. 2017 Otevřít dokument
637/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
638/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Revitalizace a údržba zeleně v objektu ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
639/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0375/2016/OI/1050 na akci Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova Otevřít dokument
640/RMČ/2016 k uzavření nové pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 924 a 925, k. ú. Kyje se ZO Českého zahrádkářského svazu Kyje Jiráskova čtvrť Otevřít dokument
641/RMČ/2016 k uzavření nové pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 1171, k. ú. Kyje se ZO Českého zahrádkářského svazu Kyje - Višňovka Praha 14 Otevřít dokument
642/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 1695/7 a 2830/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
643/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 2020, díl č. 172, k. ú. Kyje Otevřít dokument
644/RMČ/2016 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 304/4, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
645/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1 kV do pozemku parc. č. 566/59, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
646/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2846/11, k. ú. Kyje, v Průmyslové ulici zastavěný čerpací stanicí Otevřít dokument
647/RMČ/2016 k ukončení nájemní smlouvy čj. 99/OSM/0117 na pronájem částí pozemků parc. č. 2832 a 2830/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
648/RMČ/2016 k uzavření darovací smlouvy na převzetí parkovacích stání na pozemku parc. č. 793/281, k. ú. Kyje včetně pozemku parc. č. 793/281 v ul. Břeclavská Otevřít dokument
649/RMČ/2016 k návrhu na zakoupení 4 ks kamer zn. PD77r Otevřít dokument