Samospráva ÚMČ Praha 14

57

Číslo Jednání Soubor
129/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
132/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
133/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
134/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
135/RMČ/2013 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
136/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
137/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
138/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14, na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
139/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14, na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14, na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
141/RMČ/2013 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
142/RMČ/2013 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
143/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 12.451 Kč za užívání bytu v č. p. 845, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
144/RMČ/2013 k žádosti nájemce bytu o prominutí nájemného v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
145/RMČ/2013 k návrhu na řešení navýšení nájemného v bytech, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Otevřít dokument
146/RMČ/2013 Městská část Praha 14 Otevřít dokument
147/RMČ/2013 k návrhu na vytvoření Zásad městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor Otevřít dokument
148/RMČ/2013 k návrhu na vytvoření Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
149/RMČ/2013 k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 669 ulice Kardašovská, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, společností FIVE REAL s. r. o. Otevřít dokument
150/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 728 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
151/RMČ/2013 k návrhu na jmenování vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
152/RMČ/2013 k návrhu na jmenování koordinátora Zdravé městské části - místní Agenda 21 (ZMČ - MA 21) Otevřít dokument
153/RMČ/2013 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2012 Otevřít dokument
154/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní na vyhotovení programu aktivit komunitního centra Hloubětín na základě získaných šetření a výstupů z projednání s veřejností Otevřít dokument
155/RMČ/2013 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1140 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
156/RMČ/2013 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k návrhu úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1141 v k. ú. Hloubětín pro záměr Obchodní dům Kolbenova Otevřít dokument
157/RMČ/2013 k návrhu organizace soutěže a složení poroty, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné urbanistické soutěže o návrh s názvem Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14 Otevřít dokument
158/RMČ/2013 k návrhu přidělení grantů v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora tělovýchovných jednot v roce 2013 Otevřít dokument
159/RMČ/2013 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2013 Otevřít dokument
160/RMČ/2013 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
161/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Vzdělávání v oblasti strategického plánování v rámci projektu Strategické plánování a řízení v Úřadu MČ Praha 14 v praxi vedeného pod reg. č.: CZ1.01/89.00087 Otevřít dokument
162/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení VZ Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013 a 2014 Otevřít dokument
163/RMČ/2013 k návrhu na zahájení užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
164/RMČ/2013 k návrhu na zahájení užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška Otevřít dokument
165/RMČ/2013 k návrhu na zahájení užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská Otevřít dokument
166/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2013 Otevřít dokument
167/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností BigBoard Praha, s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
168/RMČ/2013 k pronájmu plochy bytového domu Kardašovská 670, v k. ú. Hloubětín za účelem umístění reklamního banneru Otevřít dokument
169/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k NS č. 2003/OESM/0036 na pronájem části pozemku 2756/12 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení - označení provozovny Otevřít dokument
170/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 978/3, parc. č. 978/5, parc. č. 978/38, k. ú. Hostavice a parc. č. 2665/35, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
171/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemků parc. č. 232/209 a parc. č. 232/371 z vlastnictví hl. m. Prahy za část pozemku parc. č. 232/25 z vlastnictví spol. Centrum Černý Most, vše k. ú. Černý Most Otevřít dokument
172/RMČ/2013 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
173/RMČ/2013 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách městské části Praha 14 Otevřít dokument
174/RMČ/2013 k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
175/RMČ/2013 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
176/RMČ/2013 k doplnění schválené žádosti k pronájmu pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 15. 3. 2013 Otevřít dokument
177/RMČ/2013 k pronájmu pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec od 1. 4. 2013 Otevřít dokument