Samospráva ÚMČ Praha 14

63

Číslo Jednání Soubor
454/RMČ/2017 k výběru budoucího nájemce budovy č. p. 9 na pozemku parc. č. 1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
455/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
456/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2017 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
458/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
459/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, ve 3. nadzemním podlaží místnost č. 323 - ordinace o výměře 17,3 m 2 , místnost č. 324 o výměře 18,4 m 2 , část místnosti č. 319 (čekárna) o výměře 10,2 m 2 a podíl na soc. zázemí v místnostech č. 302, 303, 306, 308 o výměře 1,70 m 2 , tj. o celkové výměře 47,6 m 2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
460/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, ve 3. nadzemním podlaží místnost č. 321 o výměře 18,3 m 2 a místnost č. 322 o výměře 34,8 m 2 , část místnosti č. 319 (čekárna) o výměře 10,2 m 2 a podíl na soc. zázemí v místnostech č. 302, 303, 306, 308 o výměře 1,70 m 2 , tj. o celkové výměře 65 m 2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
461/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. 233 - ordinace o výměře 17,60 m 2 , část místnosti č. 243 (čekárna) o výměře 9,40 m 2 a podíl na soc. zázemí v místnostech č. 202, 203, 205, 232 o výměře 1,40 m 2 , tj. o celkové výměře 28,4 m 2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
462/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, ve 3. nadzemním podlaží místnost č. 363 o výměře 17 m 2 , část místnosti č. 171 (čekárna) o výměře 8,8 m 2 a podíl na soc. zázemí v místnostech č. 302, 303, 306, 308 o výměře 1,70 m 2 , tj. o celkové výměře 27,5 m 2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
463/RMČ/2017 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9, o celkové výměře 28,30 m 2 Otevřít dokument
464/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. j. 17/SMP/07 na prostory sloužící k podnikání v objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška pro společnost Kožní ambulance Černý Most s. r. o. Otevřít dokument
465/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. j. 30/SMP/00 na prostory nesloužící k podnikání v objektu č. p. 764, ul. Rochovská pro společnost NET Developer s. r. o. Otevřít dokument
466/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy pro spolek Neposeda v části prostor v objektu č. p. 1002, ul. Bryksova - Praha 9, na dobu určitou 2 roky Otevřít dokument
467/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
468/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
469/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
470/RMČ/2017 k odpisu nedobytných pohledávek za nájmy hrobových míst na veřejném pohřebišti v Praze 9 - Kyjích, Broumarská ulice Otevřít dokument
471/RMČ/2017 ke schválení nového vydání interní směrnice QS 42-01 V03R00 Příručka kvality Otevřít dokument
472/RMČ/2017 ke schválení revize interní směrnice QS 74-01 V04R01 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
473/RMČ/2017 k směrnici Projektové řízení Otevřít dokument
474/RMČ/2017 k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
475/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 0014409018 ze dne 20. 12. 2010 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
476/RMČ/2017 k návrhu na jmenování člena a předsedy Komise pro komunitní plánování a MA21 Otevřít dokument
477/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Městskou knihovnou v Praze, příspěvkovou organizací, se sídlem Mariánské náměstí 98/1, Praha 1 IČ: 00064467 Otevřít dokument
478/RMČ/2017 k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2017 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 Otevřít dokument
479/RMČ/2017 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
480/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
481/RMČ/2017 k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 ve školním roce 2017/2018 Otevřít dokument
482/RMČ/2017 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
483/RMČ/2017 k odstoupení od projektu z Operačního programu Životní prostředí - Snížení energetické náročnosti - komunitní centrum Kardašovská reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_ 039/0004453 Otevřít dokument
484/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komunitní centrum Kardašovská - pohybové aktivity Otevřít dokument
485/RMČ/2017 ke zrušení a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou a navazující revitalizace - opakované řízení Otevřít dokument
486/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Cyklostezka Čihadla - úsek: Dobrovolného - Broumarská Otevřít dokument
487/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Severovýchodní pražská cyklomagistrála - 6. etapa Otevřít dokument
488/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská Otevřít dokument
489/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Dodávka počítačů a další techniky s příslušenstvím Otevřít dokument
490/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky Otevřít dokument
491/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Klíč k úspěchu - opakované řízení Otevřít dokument
492/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
493/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
494/RMČ/2017 k zajištění projektových prací na rekonstrukci objektu č. p. 67 v ul. Baštýřská, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
495/RMČ/2017 k zajištění projektových prací na novostavbu Komunitního centra v ul. Baštýřská, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
496/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu Otevřít dokument
497/RMČ/2017 k návrhu na uzavření darovacích smluv v rámci projektu Sociální automobil realizovaného společností Kompakt, spol. s r. o. Otevřít dokument
498/RMČ/2017 k uzavření dodatku smlouvy o nájmu č. 0434/2014/OSMI_OddMD/1070 uzavřené s SP Černý Most, s. r. o., o prodloužení nájmu na další 3 roky Otevřít dokument