Samospráva ÚMČ Praha 14

63

Číslo Jednání Soubor
343/RMČ/2021 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2020 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
344/RMČ/2021 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2020 Otevřít dokument
345/RMČ/2021 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
346/RMČ/2021 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471 a Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593 Otevřít dokument
347/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská - výdejna jídel Otevřít dokument
348/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
349/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 Otevřít dokument
350/RMČ/2021 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
351/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
352/RMČ/2021 k návrhu na revokaci části usnesení RMČ č. 275/RMČ/2021 ze dne 17. 5. 2021 Otevřít dokument
353/RMČ/2021 k návrhu na schválení poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti s trváním nouzového stavu za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 pro nájemce nebytových prostor Otevřít dokument
354/RMČ/2021 k návrhu na schválení dalšího postupu při spolupráci v oblasti družstevního bydlení Otevřít dokument
355/RMČ/2021 k návrhu na schválení úplatného převodu bytových jednotek v SVJ oprávněným nájemcům, na schválení pravidel doprivatizace a vzorové kupní smlouvy Otevřít dokument
356/RMČ/2021 k návrhu na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
357/RMČ/2021 k návrhu na schválení provedení veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14 - pronájem bytu za podmínky odkupu pohledávky za nejvyšší cenu Otevřít dokument
358/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí dotací v programu Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
359/RMČ/2021 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 Otevřít dokument
360/RMČ/2021 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. DOT/11/04/029146/2021 mezi městskou částí Praha 14 a hlavním městem Prahou v rámci projektu MHMP - sociální bydlení s reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15 018/0015473 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Otevřít dokument
361/RMČ/2021 k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
362/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
363/RMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2021 v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
364/RMČ/2021 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
365/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
366/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelky MŠ Šebelova Otevřít dokument
367/RMČ/2021 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14, realizovaného v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III, vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/ 0014754 Otevřít dokument
368/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení Otevřít dokument
369/RMČ/2021 k návrhu na revokaci části usnesení RMČ č. 321/RMČ/2021 ze dne 31. 5. 2021 Otevřít dokument
370/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení Otevřít dokument
371/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 333/1 v katastrálním území Černý Most za účelem jeho využití dle platného územního plánu Otevřít dokument
372/RMČ/2021 uzavření směnné smlouvy na pozemky parc. č. 2647/4, parc. č. 69/4 a parc. č. 69/5, vše k. ú. Kyje Otevřít dokument
373/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, Gen. Janouška ul., Praha 9 Otevřít dokument
374/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 766, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
375/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
376/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, Kpt. Stránského ul., Praha 9 Otevřít dokument
377/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
378/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
379/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
380/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
381/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 Otevřít dokument
382/RMČ/2021 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
383/RMČ/2021 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
384/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2665/89, katastrální území Kyje Otevřít dokument
385/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/172, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
386/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložením kabelu 1 kV do pozemků parc. č. 2715/1, parc. č. 2716/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
387/RMČ/2021 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 566/104, parc. č. 566/105, parc. č. 566/106, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument