Samospráva ÚMČ Praha 14

66

Číslo Jednání Soubor
484/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, ul. Rochovská , Praha 9 Otevřít dokument
485/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/l070, o snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19 Otevřít dokument
486/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o narovnání a uzavření nájemní smlouvy Otevřít dokument
487/RMČ/2021 k návrhu na vypořádání účelové dotace, Kpt. Stránského, Gen. Janouška Otevřít dokument
488/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 5 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
489/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
490/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
492/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
493/RMČ/2021 k informaci o provedené kontrole na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Otevřít dokument
494/RMČ/2021 ke zprávě o kontrole vyřizování přestupků v oblasti taxislužby a dopravy velkými vozidly na Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
495/RMČ/2021 k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
496/RMČ/2021 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2021 Otevřít dokument
497/RMČ/2021 k návrhu na úpravu Statutu a jednacího řádu Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 a Zpráva o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2020 Otevřít dokument
498/RMČ/2021 k předložení žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy Otevřít dokument
499/RMČ/2021 k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
500/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
501/RMČ/2021 k návrhu na udělení výjimky a povolení pozdějšího zahájení školního roku 2021/2022 od 6. 9. 2021 na Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
502/RMČ/2021 k návrhu na udělení výjimky a povolení pozdějšího zahájení školního roku 2021/2022 od 6. 9. 2021 na Mateřské škole SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
503/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
504/RMČ/2021 ZŠ Šimanovská - sanace zdiva interiéru Otevřít dokument
505/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky ZŠ Generála Janouška - rozšíření gastro zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
506/RMČ/2021 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 - veškeré následné projekční práce po vydání územního rozhodnutí Otevřít dokument
507/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0646/2020/OI/1050 Projekční práce na vytvoření parkovací, nástupní a odstavné plochy pro SVCM u ul. Budovatelská Otevřít dokument
508/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 2824, k. ú. Kyje Otevřít dokument
509/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 782/42, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
510/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 2582/1, parc. č. 2582/3 k. ú. Hloubětín k akci Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně) Otevřít dokument
511/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přeložce vynucené odstraněním současného a vybudováním nového mostu přes Rokytku Otevřít dokument
512/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/84, parc. č. 1072/85, parc. č. 1072/172, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
513/RMČ/2021 k podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 2008/OSMI/0025 (0025/2012/OSMI/1070), pozemek parc. č. 124 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
514/RMČ/2021 k ukončení pachtovní smlouvy č. 610/2016/OSM/1070 Otevřít dokument
515/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1760/1 díl č. 148 a 149, v k. ú. Kyje, s panem Jaroslavem Šůsem Otevřít dokument
516/RMČ/2021 k žádosti MHMP o stanovisko k aktualizované směně pozemků mezi spol. Landia a HMP, k. ú. Kyje, Hostavice a Hloubětín Otevřít dokument
517/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pachtu/pronáimu pozemků parc. č. 807/1, 2655, 2660, 2665/208, 2665/4 a 2670/10 vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
518/RMČ/2021 k nákupu energií na Českomoravské komoditní burze (ČMKB) pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument