Samospráva ÚMČ Praha 14

69

Číslo Jednání Soubor
576/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
577/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. 0390/2011/OPM/1050 Úklid motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
578/RMČ/2013 k návrhu na zřízení pracovního místa referenta přestupků na dobu určitou Otevřít dokument
579/RMČ/2013 k návrhu na odvolání člena komise územního rozvoje a životního prostředí a jmenování nového člena Otevřít dokument
580/RMČ/2013 k návrhu na ukončení členství v letopisecké komisi Otevřít dokument
581/RMČ/2013 k návrhu na revokaci vyjádření městské části Praha 14 ze dne 20. 5. 2013 k podnětu na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 232/222, 232/225 a dalších pozemků v k. ú. Černý Most při ul. Bryksova Otevřít dokument
582/RMČ/2013 ke změně sazebníku pronájmů příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
583/RMČ/2013 k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
584/RMČ/2013 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
585/RMČ/2013 ke smlouvě o výpůjčce konvektomatu Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
586/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2013 Otevřít dokument
587/RMČ/2013 k návrhu na zahájení VZMR na realizaci investiční akce Stavební úpravy budovy č. p. 696, k. ú. Černý Most, pro účely zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova 698 Otevřít dokument
588/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 Otevřít dokument
589/RMČ/2013 k návrhu na uzavření licenční smlouvy ONIF se společností iCORD LC, s. r. o. Otevřít dokument
590/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k žádosti SŽDC o směnu pozemků na území hl. m. Prahy - v k. ú. Hloubětín za pozemky na území jiných městských částí Otevřít dokument
591/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemků parc. č. 118/3, 72/2, 72/4 a 143, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
592/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2515/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
593/RMČ/2013 k odnětí pozemků parc. č. 2827, 2828/1 a 2829, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
594/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku (zahrádky) parc. č. 2016, díl č. 53 o výměře 346 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
595/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků (zahrádky) parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 22 o výměře 315 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
596/RMČ/2013 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku (zahrádky) parc. č. 1779, díl č. 3 o výměře 253 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument