Samospráva ÚMČ Praha 14

76

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2022 k návrhu na schválení změny Zásad k pronájmu bytů ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 1. 4. 2020, stanovení výše nájemného Otevřít dokument
2/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 23,25 m2 v objektu č. p. 752, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
3/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 72,35 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
4/RMČ/2022 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 80,50 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
5/RMČ/2022 k návrhu na jmenování členů komisí RMČ Praha 14 Otevřít dokument
6/RMČ/2022 k návrhu na určení gescí členů Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
7/RMČ/2022 k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku zdravotnictví Otevřít dokument
8/RMČ/2022 k návrhu na schválení nového vydání interního předpisu QS 74-01 V06R00 Zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
9/RMČ/2022 vyjádření městské části Praha 14 k záměru objekt služeb Farkašova na pozemku parc. č. 2575/26 a 2575/346 kat. území Kyje Otevřít dokument
10/RMČ/2022 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru NOVÁ ELEKTRA - Poděbradská (domy C, D, E, F, G, H, I, J), Praha 9, k. ú. Vysočany a Hloubětín Otevřít dokument
11/RMČ/2022 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 v oblasti Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu Otevřít dokument
12/RMČ/2022 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
13/RMČ/2022 rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2023 a 2024 Otevřít dokument
14/RMČ/2022 ke smlouvě o poskytnutí reprodukčních práv mezi Galerií hlavního města Prahy a m ěstskou částí Praha 14 Otevřít dokument
15/RMČ/2022 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
16/RMČ/2022 k návrhu na změnu výše osobního příplatku ředitelům mateřských a základních škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
17/RMČ/2022 k návrhu na zajištění dodávky obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
18/RMČ/2022 k postupu ve věci kontrolního zjištění protokolu č. 000052-2021/OPZ, č. j. MPSV-2021/161953-854, ze dne 15. 10. 2021, v rámci realizovaného projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
19/RMČ/2022 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
20/RMČ/2022 k návrhu na zrušení veřejné zakázky Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 při ulici Hodějovské po žel. zastávku Praha - Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice - veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
21/RMČ/2022 k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14 Otevřít dokument
22/RMČ/2022 k návrhu na zahájení zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka hlasovacího a konferenčního zařízení Otevřít dokument
23/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
24/RMČ/2022 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc. č. 2575/27 a parc. č. 2578/6, k. ú. Kyje Otevřít dokument