Samospráva ÚMČ Praha 14

77

Číslo Jednání Soubor
119/RMČ/2018 k návrhu na jmenování vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucí odboru investičního Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
121/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
122/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
123/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
124/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
126/RMČ/2018 k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
127/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 754, ulice Maňákova a 755, ulice Bobkova, Praha 9 - Černý Most, 198 00 Otevřít dokument
128/RMČ/2018 k návrhu na schválení pronájmu prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 111,36 m2 v objektu polikliniky Parník, ul. Generála Janouška 902, Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2018 k návrhu na převod objektu ubytovny v ulici Rochovská 692, Praha 9 do užívání ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytných rekonstrukcí bytových jader v nájemních bytech: byt č. 21 Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 9; byt č. 4 Ronešova 1135, 198 00 Praha 9 a byt č. 43 Kardašovská 755, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2018 k návrhu na změnu v organizační struktuře odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
132/RMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
133/RMČ/2018 vyjádření městské části Praha 14 k záměru novostavba a přístavba dentální kliniky se služebními byty - ul. Sklenská Otevřít dokument
134/RMČ/2018 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru Obytný komplex Vivus Kolbenova, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Otevřít dokument
135/RMČ/2018 k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
136/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o provozování farmářských trhů Otevřít dokument
137/RMČ/2018 k informaci o finančním vypořádání dotací v oblasti 2 poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
138/RMČ/2018 k poskytnutí dotací v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018 Otevřít dokument
139/RMČ/2018 k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
140/RMČ/2018 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
141/RMČ/2018 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
142/RMČ/2018 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2017/2018 z hlavní činnosti Otevřít dokument
143/RMČ/2018 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 a zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 Otevřít dokument
144/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Revize elektrických zařízení zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
145/RMČ/2018 k zajištění bouracích prací na akci Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - ZUŠ Horní Počernice Otevřít dokument
146/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
147/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
148/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje- Krčínovo náměstí a ul. Stupská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
149/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0762/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Severovýchodní pražská cyklomagistrála - 6. etapa Otevřít dokument
150/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků parc. č. 1072/24, parc. č. 1072/25 a parc. č. 1072/185, k. ú. Hloubětín o celkové výměře cca 21 m2 zastavěné zateplením domu č. p. 311-313 Otevřít dokument
151/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2748, parc. č.2749, parc. č. 2750, parc. č. 2751, parc. č. 2752, katastrální území Kyje Otevřít dokument
152/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu 1 kV do pozemku parc. č. 170, k. ú. Kyje Otevřít dokument
153/RMČ/2018 k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 763, k. ú. Kyje Otevřít dokument
154/RMČ/2018 k pronájmu části pozemku parc. č. 117, k. ú. Kyje k rozšíření kapacity provozovny Šenk na Rajské Otevřít dokument