Samospráva ÚMČ Praha 14

80

Číslo Jednání Soubor
126/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
127/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
128/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
129/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
130/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
131/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
132/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
133/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
134/RMČ/2014 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, na základě výsledku veřejného losování, za podmínky vrácení bytu stávajícího, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
135/RMČ/2014 k žádosti o přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, prominutí poplatků z prodlení a uzavření dohody o uznání dluhu Otevřít dokument
136/RMČ/2014 k návrhu na úpravu nájemní smlouvy k bytu v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
137/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 40/RMČ/2014 ze dne 27. 1. 2014 Otevřít dokument
138/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků přilehlých k objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
139/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostoru v objektu č. p. 742 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
140/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání v části objektu č. p. 530 ulice Sadská, Praha 9 Otevřít dokument
141/RMČ/2014 k návrhu na schválení záměru na odprodej bytových jednotek a prostoru sloužícího k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
142/RMČ/2014 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
143/RMČ/2014 k finančnímu daru na úhradu finančních nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 a Policie ČR Otevřít dokument
144/RMČ/2014 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2013 Otevřít dokument
145/RMČ/2014 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
146/RMČ/2014 k návrhu na odvolání člena Dozorčí rady SMP- 14, a . s. a jmenování nového člena Otevřít dokument
147/RMČ/2014 k návrhu na přidělení grantů v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora tělovýchovných jednot v roce 2014 Otevřít dokument
148/RMČ/2014 k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
149/RMČ/2014 k informaci o rezignaci Mgr. Jiřího Barteka na funkci ředitele Základní školy, Praha 9-Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
150/RMČ/2014 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
151/RMČ/2014 k návrhu na souhlas k dofinancování přípravných tříd v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 a druhé přípravné třídy v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
152/RMČ/2014 k návrhu na revokaci usnesení č. 83/RMČ/2014 ze dne 10. 2. 2014 a zrušení pronájmu pokoje v ubytovně Mateřské školy, Praha - 9, Paculova 1115 od 3. 3. 2014 Otevřít dokument
153/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s bezúplatným převodem gastro zařízení příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
154/RMČ/2014 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - čtyřkolo Quadricycle Q2 classic Otevřít dokument
155/RMČ/2014 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
156/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na umístění kontejneru na použitý textil v Travné ulici, v k. ú. Kyje a Hostavice Otevřít dokument
157/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení kabelu NN 1 kV do pozemku parc. č. 2801, k. ú. Kyje Otevřít dokument
158/RMČ/2014 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Obnova vodovodních řadů, ul. Metujská a okolí, Praha 14 na části pozemků parc. č. 2728, 2736/1, 2742, 2743, 2744/1, 2745, 2746/1, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, katastrální území Kyje, parc. č. 2707, 2708, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
159/RMČ/2014 k návrhu na odstoupení od Smlouvy o realizaci e-Governmentu č. 0523/2013/KT-OddIKT/1101, ze dne 6. 11. 2013, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a spol. XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. Otevřít dokument