Samospráva ÚMČ Praha 14

82

Číslo Jednání Soubor
302/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
303/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
304/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
305/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
306/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 777, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
307/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
308/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2018 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech oblast 1 - sociální a návazné služby a příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2017 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
311/RMČ/2018 k návrhu na přidělení dotací v oblasti Příspěvek na zajištění služby v roce 2018 Otevřít dokument
312/RMČ/2018 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Švédska Otevřít dokument
313/RMČ/2018 k návrhu na přijetí daru od sponzora na zajištění realizace ekologických aktivit MČ Praha 14 Otevřít dokument
314/RMČ/2018 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2018 Otevřít dokument
315/RMČ/2018 k návrhu na přijetí Aalborgských závazků Otevřít dokument
316/RMČ/2018 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
317/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
318/RMČ/2018 k návrhu na vyřazení zastaralého a nefunkčního hardware a software z majetku MČ Praha 14 Otevřít dokument
319/RMČ/2018 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
320/RMČ/2018 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
321/RMČ/2018 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2017 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřizovaným městskou částí Praha 14 za rok 2017 Otevřít dokument
322/RMČ/2018 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2017 Otevřít dokument
323/RMČ/2018 ke schválení Účetní závěrky SP Černý Most, s.r.o. za rok 2017 Otevřít dokument
324/RMČ/2018 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku SP Černý Most, s.r.o. za rok 2017 Otevřít dokument
325/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s navýšením kapacity žáků v základní škole a navýšení kapacity školní jídelny od školního roku 2018/2019 v Základní škole, Praha 9 - Šimanovská 16 Otevřít dokument
326/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru pro účely činnosti v oblasti ochrany životního prostředí Otevřít dokument
327/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka hudebních nástrojů pro ZUŠ Horní Počernice - detašované pracoviště v objektu Baštýřská čp. 67 Otevřít dokument
328/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken v ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
329/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
330/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská čp. 9 Otevřít dokument
331/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím pro ZŠ a MŠ městské části Praha 14 pro rok 2018 Otevřít dokument
332/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení v MŠ Bobkova Otevřít dokument
333/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Výměna plotových rámů v areálu ZŠ Generála Janouška Otevřít dokument
334/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace dokončovacích stavebních úprav interiérů učeben školského zařízení ARCUS, Kardašovská 691, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
335/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace opravy vnějších omítek - fasády objektu Pilská 9, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
336/RMČ/2018 k provedení stavebních prací na investiční akci Stavební úpravy zahradního domku v MŠ Zelenečská Otevřít dokument
337/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0046/2018/OI/1050 na akci Stavební úpravy kotelny a částečná výměna oken v ZŠ Šimanovská - opakované řízení - dílčí část A) Stavební úpravy kotelny ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
338/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0148/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjích - Krčínovo náměstí, Stupská Otevřít dokument
339/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
340/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067 Otevřít dokument
341/RMČ/2018 k ukončení nájemní smlouvy čj. 2010/OSM/0034 na pronájem části pozemku parc. č. 1107 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
342/RMČ/2018 k žádosti HOM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2515/2, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
343/RMČ/2018 k výkupu pozemků zapsaných na listu vlastnictví 185, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
344/RMČ/2018 k podání žádosti o svěření pozemků pod terénní úpravou - valem vybudovaným v rámci developerského projektu Rajský vrch Otevřít dokument