Samospráva ÚMČ Praha 14

85

Číslo Jednání Soubor
112/RMČ/2010 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
119/RMČ/2010 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Přestavba sociálního zařízení - ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
121/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k námitce ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1302/4, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1309 a 1310 k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím z plochy LR na VV, OB a ZP Otevřít dokument
114/RMČ/2010 k volbě přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
108/RMČ/2010 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 371 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
122/RMČ/2010 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 79/1, 79/4, 80/1, 81, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, při ulici Broumarská Otevřít dokument
116/RMČ/2010 k návrhu na přidělení grantových prostředků MČ Praha 14 v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a v oblasti sociální a návazné služby v roce 2010 Otevřít dokument
117/RMČ/2010 k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Zajíček na koni ve výši 5.500 Kč Otevřít dokument
111/RMČ/2010 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách v objektu č. p. 695 nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
125/RMČ/2010 k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2559 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
118/RMČ/2010 k návrhu na přihlášení ukrajinské občanky k trvalému pobytu v bytě ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
120/RMČ/2010 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 1295/3 k. ú. Hloubětín při ul. Za Černým Mostem - míry využití území z kódu SV-C na SV-D Otevřít dokument
110/RMČ/2010 k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 217.984 Kč váznoucí na bytě v č. p. 745 ulice Maňákova, Praha 9 a ve výši 537.962 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
124/RMČ/2010 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 122 a parc. č. 2817, k. ú. Kyje, Miroslavu Holičkovi, bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9 Otevřít dokument
109/RMČ/2010 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
113/RMČ/2010 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2010 Otevřít dokument
123/RMČ/2010 k vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na stavbu Komunitní centrum Hloubětínská Otevřít dokument
115/RMČ/2010 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2009 Otevřít dokument