Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

89

ČÍslo Jednání Soubor
531/RMČ/2006 k návrhu na pozastavení služby veřejnosti - vydávání ověřených výpisů z KN pracovníky odd. majetkových dispozic OESM dokument
530/RMČ/2006 k návrhu na zadání zakázky Dodávka počítačů pro potřeby Úřadu městské části Praha 14 dokument
528/RMČ/2006 k návrhu změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2626/39 až 2626/45 k. ú. Kyje, z monofunkční plochy kategorie přírodní nelesní plochy - ZN na polyfunkční plochu smíšenou městského typu - SVM nebo všeobecně obytnou - OV dokument
527/RMČ/2006 k návrhu změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy funkčního využití pozemku parc. č. 2671/34 a 2671/36 k. ú. Kyje z monofunkční plochy přírodní nelesní - ZN na polyfunkční území služeb a nerušící výroby - VN dokument
526/RMČ/2006 k návrhu na vyhodnocení nabídek na rekonstrukci komunikace ul. Prelátské a části ul. Šimanovské, Praha 14 - Kyje dokument
525/RMČ/2006 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k závěrečnému protokolu urbanistické studie Velké rozvojové území Vysočany dokument
523/RMČ/2006 k návrhu vyhodnocení nabídek na realizaci termoregulace topné soustavy v budově polikliniky Parník dokument
522/RMČ/2006 k návrhu na uzavření smlouvy se spol. Pražská plynárenská, a. s., o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemku parc. č. 8/12, v k. ú. Hostavice - ulice Lucinková dokument
521/RMČ/2006 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1796/1, k. ú. Hloubětín a pozemku parc. č. 888/9, k. ú. Hostavice pro účely stavby - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice dokument
520/RMČ/2006 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most o výměře 930 m2 společnosti LIPNICKÁ, spol. s r. o. za cenu 1820 Kč/m2 dokument
519/RMČ/2006 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 656/5, k. ú. Hostavice, o výměře 32 m2 manželům Tříškovým za cenu 1020 Kč/m2 dokument
518/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2693, 2694 a 2695 v k.ú. Hloubětín dokument
517/RMČ/2006 k návrhu na prodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k. ú. Hloubětín dokument
516/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + 1, I. kategorie v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
515/RMČ/2006 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku dokument
514/RMČ/2006 k návrhu na zproštění nájemce povinnosti platit nájemné po dobu 2 měsíců za byt o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
513/RMČ/2006 k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 a na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dokument
512/RMČ/2006 k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 457.959 Kč odpovídající poplatkům z prodlení vyčíslených ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Rochovská 762, Praha 9 dle usnesení 13D 263/2006 dokument
511/RMČ/2006 k návrhu na souhlas s nájmem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů dokument
510/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
509/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 739, ul. Bryksova, Praha 9 dokument
508/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 1046, ul. Doležalova, Praha 9 dokument
507/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 748, ul. Bobkova, Praha 9 dokument
506/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 761, ul. Rochovská, Praha 9 dokument
505/RMČ/2006 k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 dokument
504/RMČ/2006 VI. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 dokument
503/RMČ/2006 k návrhu na poskytnutí příspěvku organizátorovi soutěže Romský talent dokument
502/RMČ/2006 k finančnímu závazku profinancování projektu Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 dokument
501/RMČ/2006 k návrhu připomínek k integrovanému krajskému programu na snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší dokument
499/RMČ/2006 k návrhu na změnu zástupce zřizovatele v Radě základní školy Generála Janouška dokument
498/RMČ/2006 ke zprávě o činnosti rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 dokument
497/RMČ/2006 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
524/RMČ/2006 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. FANSTAV, a. s. ve věci dostavby zdi k opravené zbylé zdi z domu č. p. 14 v ul. Prelátská dokument
529/RMČ/2006 k návrhu na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru v MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most dokument
500/RMČ/2006 k návrhu na snížení počtu zaměstnanců dokument