Samospráva ÚMČ Praha 14

Usnesení zastupitelstva, hlasování

Usnesení ZMČ a informace o hlasování jsou od 16. jednání / 2022 zveřejňovány na https://usneseni.praha14.cz/usneseni/organ/1

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument Hlasování
9 1. 4. 2004 14/ZMČ/2004 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru hlasování
9 1. 4. 2004 13/ZMČ/2004 k návrhu na přidělení Grantů 2004 hlasování
9 1. 4. 2004 12/ZMČ/2004 k informaci o vyúčtování grantů přidělených v roce 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 11/ZMČ/2004 k plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 10/ZMČ/2004 ke Zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2003 hlasování
9 1. 4. 2004 9/ZMČ/2004 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 8/ZMČ/2004 k vystoupení JUDr. Krameše na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 dne 8.1.2004 hlasování
8 8. 1. 2004 7/ZMČ/2004 k návrhu na prověření dokumentů adresovaných Zastupitelstvu městské části Praha 14 v roce 2003 hlasování
8 8. 1. 2004 6/ZMČ/2004 k podnětu občanů Prahy 14, Zelenečské ulice, zastoupených Mgr. Buzkovou, ze dne 4.11.2003 ohledně řešení hlukové a smogové zátěže způsobené dopravou na Kolbenově ulici hlasování
8 8. 1. 2004 5/ZMČ/2004 k návrhu na jmenování tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 4/ZMČ/2004 na obsazení funkce kronikáře městské části Praha 14 a obsazení Letopisecké komise městské části Praha 14 hlasování
8 8. 1. 2004 3/ZMČ/2004 k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 na období 2004 - 2006 hlasování
8 8. 1. 2004 2/ZMČ/2004 k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 hlasování
8 8. 1. 2004 1/ZMČ/2004 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2003 hlasování
7 16. 12. 2003 99/ZMČ/2003 k žádosti nájemců obytných domů čp. 562 - 566 o poskytnutí slevy ve výši 50% z ceny objektů bydlení čp. 562 - 566 v ulici Poděbradská, Praha 9 dle znaleckého posudku odprodávaných v rámci privatizace včetně zastavěných pozemků hlasování
7 16. 12. 2003 98/ZMČ/2003 k návrhu na uzavření Kupní smlouvy na odprodej pozemků parc. č. 2705/2 o výměře 79 m2 a parc. č. 2705/3 o výměře 80 m2 v k. ú. Kyje panu Jiřímu Čapkovi, bytem Podedvorská 1420, Praha 9 hlasování
7 16. 12. 2003 97/ZMČ/2003 k návrhu na odkoupení pozemků parc. č. 793/32 o výměře 65 m2 a parc. č. 793/45 o výměře 55 m2, k. ú. Kyje, od společnosti Laktos Praha, s. r. o., Nová cesta 17, Praha 4 hlasování
7 16. 12. 2003 96/ZMČ/2003 návrh na uzavření Kupní a Darovací smlouvy mezi společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9 a městskou částí Praha 14 hlasování
7 16. 12. 2003 95/ZMČ/2003 k návrhu na podání žádosti o svěření pozemků funkčně spjatých s budovami ZŠ a MŠ v k. ú. Černý Most z majetku hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 hlasování
7 16. 12. 2003 94/ZMČ/2003 k návrhu ZO SILVANA na změnu územního plánu hl. m. Prahy části pozemku parc. č. 1308 kat. území Hloubětín z funkčního využití - technického vybavení (TE) na zahrádky a zahrádkové osady (PZO) hlasování
7 16. 12. 2003 93/ZMČ/2003 k návrhu spol. SIKO na změnu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2588/1 (část) kat. území Kyje z přírodní nelesní zeleně (ZN) na území čistě obytné (OC) a zahrádky a zahrádkové osady (PZO) hlasování
7 16. 12. 2003 92/ZMČ/2003 k návrhu spol. SIKO na změnu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2589/1 (část) kat. území Kyje ze stávajícího funkčního využití izolační zeleně (IZ) na území služeb a nerušící výroby (VN) hlasování
7 16. 12. 2003 91/ZMČ/2003 k návrhu spol. SIKO na změnu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2588/1 (část), 2808/1 (část), 2589/1 (část) kat. území Kyje ze stávajícího funkčního využití přírodní nelesní zeleně (ZN) na území služeb a nerušící výroby (VN) hlasování
7 16. 12. 2003 90/ZMČ/2003 na uzavření Dohody o splácení dluhu na nájemném za období 9,11,12/2002 a 1-3/2003 ve výši 35.016,--Kč a poplatků z prodlení vyčíslených ke dni sepsání dohody o splácení dluhu v pravidelných měsíčních splátkách 1.500,--Kč s manžely Neradovými za užívání bytu č. 3 v ulici Krylovecká čp. 491, Praha 9 hlasování
7 16. 12. 2003 89/ZMČ/2003 k návrhu poskytnutí dotace pro vybudování mobilního kluziště hlasování
7 16. 12. 2003 88/ZMČ/2003 k návrhu odměny za rok 2003 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze hlasování
7 16. 12. 2003 87/ZMČ/2003 k návrhu na otevření kontokorentního úvěru na rok 2004 u První městské banky, a.s. ve výši 10 000 tis. Kč hlasování
7 16. 12. 2003 86/ZMČ/2003 k návrhu rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2004 hlasování
7 16. 12. 2003 85/ZMČ/2003 k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2003 a finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2003 hlasování
7 16. 12. 2003 84/ZMČ/2003 k plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2003 hlasování
7 16. 12. 2003 83/ZMČ/2003 k návrhu na ustanovení a obsazení funkce kronikáře městské části Praha 14 a zřízení a obsazení Letopisecké komise městské části Praha 14 hlasování
7 16. 12. 2003 82/ZMČ/2003 k návrhu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 hlasování
7 16. 12. 2003 81/ZMČ/2003 k návrhu na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování
7 16. 12. 2003 80/ZMČ/2003 k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 hlasování