ÚMČ P14

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor

21.5.2014

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR

Organizační členění:

  • oddělení registrace podnikatelů
  • oddělení kontroly
  • pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu
  • pracovník pověřený zastupováním vedoucí odboru

Popis činností

  • Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Životní situace v působnosti Živnostenského odboru

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenským úřadům
Formuláře používané ÚMČ Praha 14:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR, který je k dispozici na CRM, popř. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR –  Jednotný registrační formulář nebo prostřednictvím „Elektronické podání“ – Registrační formulář.

  • Formuláře jsou aktuální k 1. 2. 2022, revize provedena 1. 2. 2022.
Agenda
Fyzická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Právnická osoba
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Společné formuláře
Žádost
Ohlášení změn v evidenci zemědělského podnikatele

*) Není nutno tisknout oboustranně.

Předešlé aktuality

Odbor životního prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Organizační členění: vedoucí odboru referentka-sekretářka odboru oddělení ochrany prostředí oddělení veřejného pořádku Popis činností Působí v samostatné působnosti na úseku přípravy podkladů pro zpracování programů tvorby a ochrany životního prostředí na území městské části: údržby veřejné zeleně, čistoty území, odvozu a likvidace komunálního odpadu, zajišťuje výkon alternativních trestů. Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení. Působí na úseku správy místního poplatku za zábor veřejných prostranství. Odbor v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesů, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, myslivosti, rybářství, ochrany

Zveřejněno: 4.2.2019
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor investiční

ODBOR INVESTIČNÍ Organizační členění: oddělení administrace investičních projektů oddělení investic asistent vedoucí/ho odboru oddělení projektového řízení

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor správy majetku

ODBOR SPRÁVY MAJETKU Prodej, pronájem a zatížení nemovitého majetku ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 (týká se zejména pozemků) svěření, bezúplatný převod nemovitého majetku pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku zřizování věcných břemen prodeje, nabývání a směny nemovitého majetku a vypořádání majetkových vztahů stanoviska z pozice vlastníka ke svěřenému majetku (souhlas se zřízením vjezdu na pozemek, přípojky inženýrských sítí apod.) agenda úseku územního rozvoje Životní situace v působnosti Odboru správy majetku Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor výstavby

ODBOR VÝSTAVBY Organizační členění: oddělení bytové a občanské výstavby oddělení územního rozhodování a povolování staveb zvlášť rozsáhlých oddělení průmyslových, vodohospodářských staveb, inženýrských sítí, pozemních komunikací a reklam   Popis činností Realizuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle stavebního zákona a podle vyhlášek s ním souvisejících, dále podle zákona o vodách a o pozemních komunikacích. Životní situace v působnosti Odboru výstavby: Stavební úřad Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) Vodoprávní úřad Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému

Zveřejněno: 21.5.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor hospodářské správy

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY Organizační členění: oddělení ekonomicko provozní oddělení technické úsek informační kanceláře a podatelny   Životní situace v působnosti Odboru hospodářské správy Czech Point

Zveřejněno: 21.5.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality