ÚMČ P14

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady

Odbor životního prostředí

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady

4. Základní informace k životní situaci

Původci odpadů (§ 95 odst. 3 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění) v případě, že produkují nebo nakládají s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 28. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze městské části 1 – 22 příslušné podle místa provozovny.

Provozovatel zařízení (§ 95 odst. 4 zák. č. 541/2020 o odpadech, v platném znění), s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu bodu 12, a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý  uplynulý kalendářní rok.

Za mobilní zařízení ke sběru odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny,  která jejich provoz zajišťuje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce odpadu, oprávněná osoba nebo obchodník s odpady

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup rozesílání je uveden v příloze č. 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Hlášením prostřednictvím ISPOP (www.ispop.cz)

8. Na které instituci životní situaci řešit

www.helpdesk.cenia.cz

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příloha č. 13 vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Hlášení je třeba zaslat do 28. února následujícího roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o odpadech)

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

  • MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů,
  • Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
  • postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve změně pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neplnění povinnosti zasílání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady stanoveným způsobem, ve stanoveném rozsahu, ve stanovené lhůtě, může být udělena příslušným úřadem městské části 1 – 22, nebo Českou inspekcí životního prostředí pokuta ve výši až 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Telefonicky na čísle 281005334.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Výše uvedené právní předpisy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 14, odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Josef Kolátor, referent – odpadové hospodářství

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———