ÚMČ P14

Evidence obyvatel – Informace o osobách

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Informace o osobách

4. Základní informace k životní situaci

Viz bod 6.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Viz bod 6.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

a)  Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel

  • vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.)
  • údaj o datu a místu úmrtí  osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner).

Při podání písemné žádosti se vyžaduje osobní přítomnost žadatele nebo úředně ověřený podpis.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá tyto doklady:

  • platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své
  • totožnosti
  • v případě osoby blízké rodný list, oddací list apod.
  • vyplněná žádost  (formulář viz bod 11, je k dispozici na evidenci obyvatel)

Elektronické podání žádosti o poskytnutí údajů  – viz stránky MV ČR.

b)  Informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v objektu, pouze pro vlastníky objektů:

Vlastník objektu má právo získat informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, kterou vlastní.

Evidence obyvatel sdělí vlastníkovi objektu na jeho (písemnou) žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu. Sdělení musí být doručeno do vlastních rukou.

Žadatel předkládá tyto doklady:

  • platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své
    totožnosti
  • vyplněnou žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář viz bod 11, je k dispozici na evidenci obyvatel).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 8.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O výpis údajů z evidence obyvatel vedených k jeho osobě může občan požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Elektronické podání žádosti o výpis údajů – viz stránky MV ČR

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8
úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis je kromě oddělení evidence obyvatel k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel  činí 50,- Kč za každou započatou stránku. Správní poplatek se platí na místě.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

Elektronické podání žádosti o výpis údajů – viz stránky MV ČR

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

—–

21. Nejčastější dotazy

—–

22. Další informace

—–

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

—–

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odbor správních agend a přestupků

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel

Monika Vratislavská, referentka evidence obyvatel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———