ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Informace o osobách

3. Pojmenování (název) životní situace

Informace o osobách

4. Základní informace k životní situaci

Viz bod 6.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Viz bod 6.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

a)  Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel
vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.)
údaj o datu a místu úmrtí  osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel,
partner).

 

Při podání písemné žádosti se vyžaduje osobní přítomnost žadatele nebo úředně ověřený podpis.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žadatel předkládá tyto doklady :

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své

totožnosti

– v případě osoby blízké rodný list, oddací list apod.

– vyplněná žádost  (formulář je k dispozici na evidenci obyvatel )

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému se platí správní poplatek 50,- Kč za každou započatou stránku, hotově na místě.

Elektronické podání žádosti o poskytnutí údajů  – viz stránky MV ČR.

b)  Informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v objektu, pouze pro vlastníky objektů, pro ostatní žadatele platí a).

Vlastník objektu má oprávnění k získání informace o osobách hlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jenž vlastní.

Evidence obyvatel sdělí vlastníkovi objektu na jeho (písemnou) žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu. Sdělení musí být doručeno do vlastních rukou.

Žadatel předkládá tyto doklady:

– platný občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, k prokázání své
totožnosti

– vyplněnou žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář vydá evidence obyvatel).

Za výdej z informačního systému činí správní poplatek 50,- Kč za každou i započatou stránku.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 8.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O výpis údajů z evidence obyvatel vedených k jeho osobě může občan požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.  Elektronické podání žádosti o výpis údajů – viz stránky MV ČR

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis je kromě oddělení evidence obyvatel k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek  činí 50,- Kč za každou započatou stránku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

Elektronické podání žádosti o výpis údajů – viz stránky MV ČR

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.