ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Kácení dřevin rostoucích mimo les

3. Pojmenování (název) životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona v platném znění.

 1. Žádost o povolení kácení dřevin se podává:
  • u právnických osob a fyzických osob v případě, že obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, u zapojených porostů dřevin (soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina), u stromořadí (souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin) nebo se jedná o souvislé keřové porosty nad 40 m2 a pozemek vlastní a užívají, s výjimkou případů uvedených v bodech b., c. a d.

  Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin. Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

 2. Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, důvodů zdravotních, případně při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí).
 3. V případě, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, není potřeba povolení ke kácení. Kácení je však třeba oznámit do 15 dnů od jeho provedení.
 4. Povolení se nevydává:
  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m 2,
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku (případně jejich zplnomocněný zástupce), na kterém dřeviny rostou. Pozemek se musí nacházet v Městské části Praha 14. Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném v bodě 04. pod písmenem c., podává ten, kdo kácení provedl.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
a. Podání písemné žádosti s přílohami b. a c. Podání písemného oznámení obsahujícího stejné náležitosti jako žádost (viz a. a bod 10)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti s přílohami

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Úřad městské části Praha 14
S kým: odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
Kdy: Po a St 7:30-17:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • jméno a adresa žadatele
 • telefonické spojení na žadatele
 • identifikace a lokalizace pozemku ( parcelní číslo, katastrální území, popř. ulice a číslo popisné)
 • souhlasné stanovisko vlastníka (případně vlastníků) pozemku (pokud není v majetku žadatele)
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví dotčeného pozemku
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu, udání obvodu kmene ve výšce 130cm nad zemí

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dní nebo ve zvláštních případech 60 dní

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Občanská sdružení (jejichž hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a která mají podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona) se mohou přihlásit o účast ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
 • Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Ve složitých případech žadatel doloží posudek:

 • dřevin – dendrologický
 • statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu
 • prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace
 • případně další posudky (např. hygienika)

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • ust. Vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
———