ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Místní poplatek ze psů

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci
Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.Od poplatku jsou osvobozeny například:

 • osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 • uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá.Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14, Odbor řízení ekonomiky a školství, odd. místních daní a poplatků

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku.Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti například: občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád,; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.
Jestliže psa již nemáte, použijte formulář Odhlášení psa.Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku nebo na oddělení informací v sídle Úřadu MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1072.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů (§ 2 a § 5)Správce poplatku rozesílá před datem splatnosti poštovní poukázky na úhradu poplatku .Způsob placení poplatku:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),
 • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty,
 • hotově v pokladně úřadu na adrese: Praha 14,Bratří Venclíků 1073,Praha 9
 • Podání žádosti o povolení posečkání nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400,- Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích § 1 – § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1.)

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku
 • lhůty splatnosti poplatku (§ 5 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy)
 • osvobození od poplatku ze psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí
 • úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil (§ 6 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy)
 • lhůty pro vyměření poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti (§ 12 zákona č. 565/1990 Sb.)
 • přiměřené lhůty stanovené rozhodnutím správce poplatku (např. lhůta pro doplnění náležitostí ohlášení k poplatku, lhůty pro zaplacení při vyměření poplatku platebním výměrem apod.)
 • lhůty pro podání opravných prostředků uvedené v rozhodnutí správce poplatku
 • lhůta pro vrácení přeplatku ( činí-li minimálně částku 100 Kč) na žádost poplatníka, a to do třiceti dnů od doručení žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít
není

28. Popis byl naposledy aktualizován
20.5.2014

29. Datum konce platnosti popisu
———