ÚMČ P14

Místní poplatek ze psů

Odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci. Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a současně již pobývá přechodně na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny například:

 • držitelé průkazu ZTP
 • osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoby provozující útulek pro zvířata
 • uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá. Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků nebo on-line přes Portál Pražana.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném formuláři (formuláře jsou ke stažení viz bod 11.) jedním z níže uvedených způsobů:

 • vyplněním formuláře osobně u správce poplatku na ÚMČ Praha 14, Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, Praha 9
 • vyplněním formuláře on-line prostřednictvím Portálu Pražana
 • vyplněním formuláře elektronicky a jeho zasláním prostřednictvím datové schránky
 • vyplněním formuláře elektronicky a jeho zasláním prostřednictvím e-mailu za podmínky, že poplatník vyplněný formulář opatří svým uznávaným elektronickým podpisem

Správce poplatku: Kateřina Škrochová, tel. 225 295 209, e-mail: katerina.skrochova@praha14.cz, úřední hodiny: Pondělí a Středa od 7.30-12.00 hod. a 13.00-18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku. Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti například: občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, doklad o převzetí psa z útulku,, průkaz ZTP, průkaz ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád,; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod. Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář: Místní poplatek ze psů – ohlášení vzniku poplatkové povinnosti

Jestliže psa již nemáte, použijte formulář: Odhlášení psa.

Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku tj. na Odboru řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků Úřadu MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů (§ 2 a § 5). Správce poplatku rozesílá před datem splatnosti poštovní poukázky na úhradu poplatku. Způsob placení poplatku:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),
 • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty,
 • hotově v pokladně úřadu na adrese: Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9
 • Podání žádosti o povolení posečkání nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400,- Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích § 1 – § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1.)

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. U osoby starší 65 let, činí poplatek  200 Kč za jednoho psa a kalendářní rok, za druhého a dalšího psa 300 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti a skutečnost, která má vliv na výši poplatku
 • lhůty splatnosti poplatku (§ 5 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy)
 • osvobození od poplatku ze psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí
 • lhůty pro vyměření poplatku při nesplnění poplatkové povinnosti (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb.)
 • přiměřené lhůty stanovené rozhodnutím správce poplatku (např. lhůta pro doplnění náležitostí ohlášení k poplatku, lhůty pro zaplacení při vyměření poplatku platebním výměrem apod.)
 • lhůty pro podání opravných prostředků uvedené v rozhodnutí správce poplatku
 • lhůta pro vrácení přeplatku (činí-li minimálně částku 200 Kč) na žádost poplatníka, a to do třiceti dnů od doručení žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka ÚMČ Praha 14: ID pmabtfa, e-mail: katerina.skrochova@praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 11 – § 16)
 • obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 1 – § 14, příloha – Sazebník správních poplatků – Položka 1)

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 89/2012 Sb.
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, v případě, že je to daňovým řádem stanoveno nebo to zákon nevylučuje, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení správce poplatku
 • přesné označení odvolatele
 • číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody odvolání a případně návrh důkazních prostředků
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí.
 • Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.
 • Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, v případě, že mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu Magistrátu hl. m. Prahy (§113 odst. 3, zákona č. 280/2009 Sb.), pokud zde není důvod k zamítnutí odvolání ve smyslu ust. § 113 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku i opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 50 000 Kč dle ustanovení § 247 odst. 1-4 zákona č. 280/2009 Sb.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát hl. m. Prahy, Pražské útulky

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě ohrožení volně pobíhajícím psem nebo se stížností týkající se chovu zvířat je možno se obrátit na

 • oddělení kontroly a stížností Odboru právních a kontrolních činností, které případně požádá o součinnost místní oddělení městské policie
 • přestupkové oddělení Odboru správních agend a přestupků

Ztrátu psa lze nahlásit kdykoliv na telefonním čísle Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy v Praze Bohnicích 222 025 916

23. Za správnost návodu odpovídá útvar

OMDP OŘEŠ

24. Kontaktní osoba

Kateřina Škrochová Tel: 225 295 209 Email: katerina.skrochova@praha14.cz

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1. 2022

26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

5.1. 2022