ÚMČ P14

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 uvádí výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou obce vybírat. Poplatky jsou povinné po jejich zavedení obecně závaznou vyhláškou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku vykonávají městské části (MČ), příslušné podle místa konání akce.
Povinností poplatníka je ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání správci poplatku ke kontrole (vstupenkou se rozumí i jiný doklad opravňující ke vstupu na akci) a odvést poplatek na účet správce poplatku

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme). V případě pravidelně se opakujících akcí v průběhu nejdéle 6 měsíců je poplatník povinen ohlásit správci poplatku výše uvedené údaje nejméně týden před konáním první akce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor řízení ekonomiky a školství, odd. místních daní a poplatků
Kontaktní osoba: Kateřina Škrochová, tel: 225 295 209, email: katerina.skrochova@praha14.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště nebo sídlo organizace, rodné číslo nebo identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku nebo jiném registru).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti, které poplatník obdrží při osobní návštěvě na odboru řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků. Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného je poplatník povinen podat do 15 dnů od skončení akce.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku je stanovena v §3 obecně závazné vyhlášky hl. m Prahy č. 10/2011 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného a činí:

5 % z úhrnné částky vybraného vstupného u kulturních akcí – veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou nad 3000 osob.

2,5% u kulturních akcí uvedených v §2písm.a) bod1 spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v §2 písma)bod 2 s vyjimkou erotické podívané a podniků lidové zábavy

10 % u sportovních akcí jako jsou utkání nebo vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých, mezinárodní a mezistátní utkání dospělých nebo jejich exhibiční a benefiční vystoupení.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. V případě opakujících se akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně ÚMČ nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-9800050998/6000, VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Od poplatku jsou osvobozeny:

– kulturní akce – veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob.

– taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.

– akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

– akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část, popř. organizace založená nebo zřízená městkou částí pořadatelem

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost: 7 dní před konáním akcePoplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronicky podat nelze

17. Popis byl naposledy aktualizován

27.1.2020

18. Datum konce platnosti popisu

———