ÚMČ P14

Nález věci

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Nález věci

4. Základní informace k životní situaci

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, v Praze jednotně na pracovišti Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. (Také lze  nález vhodit do tzv. schránky důvěry umístěné před vchodem Úřadu MČ Praha 14, v případě finanční částky ji předat v podatelně úřadu proti potvrzení o předání. Předání na MHMP, nebo osobě, jež ztrátu prokáže, zajistí kontaktní osoba – viz bod 26.)

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří 10 % ceny nálezu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nálezce a osoba, která věc ztratila.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba, která se hlásí o nalezenou věc, se musí prokázat platným osobním průkazem a musí prokázat vlastnictví a ztrátu věci (za účelem vydání nálezu – proti potvrzení  o vydání).

Věc se vydá po úhradě příp. nákladů a nálezného.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

a) Oznamovatel – oznámením nálezu do 3 dnů.

b) Osoba, která věc ztratila – dotazem na pracovišti Ztrát a nálezů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MHMP, Ztráty a nálezy, Karolíny Světlé 5, Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MHMP, Ztráty a nálezy, Karolíny Světlé 5, Praha 1

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

a) Oznamovatel: občanský průkaz, pokud uplatní nárok na nálezné

b) Žadatel: občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potvrzení oznamovateli o převzetí nálezu vydá pracovnice Ztrát a nálezů, viz body 4 a 9.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Nálezné a příp. úhrada nákladů – viz body 4 a 6.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nález se odevzdá neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 1051 a násl.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta v případě neodevzdání věci. Ponechání si věci z nálezu je přestupkem.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků

26. Kontaktní osoba

Hana Felderová, tel. 281005233

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———