ÚMČ P14

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

Odbor životního prostředí

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

4. Základní informace k životní situaci

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o výjimku podle § 11a odst. 1 citovaného zákona.

O výši odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvl. předpisů (např. stavební zákon), jehož byl souhlas k odnětí zemědělské půdy závaznou součástí. Výše odvodů byla stanovena orgánem ZPF orientačně již v souhlase.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF – investor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je vydaný souhlas k odnětí a pravomocné rozhodnutí podle stavebního zákona – územního rozhodnutí příp. rozhodnutí o povolení stavby. Po doručení pravomocného rozhodnutí je zahájeno řízení o odvodu. Platba se provádí po nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření odvodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručením pravomocného stavebního rozhodnutí na podatelnu Úřadu městské části Praha 14 nebo jeho zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy (je stanoven v souhlase s odnětím) – pro MČ Praha 14 a MČ Praha Dolní Počernice je to Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 (a to i v případě, že výměra požadovaného odnětí je větší než 1 ha a souhlas vydal odbor životního prostředí MHMP).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad MČ Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
S kým: Oddělení ochrany prostředí
Kdy: Po a St 7:30-18 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • rozhodnutí podle zvl. předpisů tj. územní rozhodnutí příp. rozhodnutí o povolení stavby s vyznačením právní moci
  • u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ (bude použito jako variabilní symbol pro potřeby celního úřadu)
  • skutečná výměra odnímané plochy dle dokumentace ověřené v územním (stavebním) řízení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí o odvodech není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o odvodech je vydáno do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k charakteru podkladů není možné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 14.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodá-li plátce odvodu podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ani po výzvě orgánu ochrany ZPF, může mu být uložena pokuta:

  • jedná-li se o fyzickou osobu podle 20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF až do 50 000 Kč
  • jedná-li se o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání podle § 20a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, pokutu až do 500 000 Kč.

Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká podle § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, povinnost platit z nezaplacených částek penále. Výši penále stanoví celní orgán platebním výměrem.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Na telefonu 225 295 332

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Výše uvedené právní předpisy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Pavel Brázdil, referent – ZPF, ovzduší, separace odpadu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———