ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

3. Pojmenování (název) životní situace

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu

4. Základní informace k životní situaci

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, pokud se nejedná o výjimku podle § 11a odst. 1 citovaného zákona.

O výši odvodu rozhodne orgán ochrany ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvl. předpisů (např. stavební zákon), jehož byl souhlas k odnětí zemědělské půdy závaznou součástí. Výše odvodů byla stanovena orgánem ZPF orientačně již v souhlase.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF – investor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je vydaný souhlas k odnětí a pravomocné rozhodnutí podle stavebního zákona – územního rozhodnutí příp. rozhodnutí o povolení stavby. Po doručení pravomocného rozhodnutí je zahájeno řízení o odvodu. Platba se provádí po nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření odvodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručením pravomocného stavebního rozhodnutí na podatelnu Úřadu městské části Praha 14 nebo jeho zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy (je stanoven v souhlase s odnětím) – pro MČ Praha 14 a MČ Praha Dolní Počernice je to Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 (a to i v případě, že výměra požadovaného odnětí je větší než 1 ha a souhlas vydal odbor životního prostředí MHMP).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • rozhodnutí podle zvl. předpisů tj. územní rozhodnutí příp. rozhodnutí o povolení stavby s vyznačením právní moci
  • u fyzických osob rodné číslo, u právnických osob IČ (bude použito jako variabilní symbol pro potřeby celního úřadu)
  • skutečná výměra odnímané plochy dle dokumentace ověřené v územním (stavebním) řízení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí o odvodech není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o odvodech je vydáno do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k charakteru podkladů není možné.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.