ÚMČ P14

Ohlašování ohňostrojů

Odbor správních agend a přestupků

1. Základní informace

Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1.
Ohňostroj musí být proveden osobou s odbornou způsobilostí podle zákona o pyrotechnice, popř. hospodářským subjektem (výrobce, dovozce nebo distributor pyrotechniky).

Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

2.Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení ohňostroje je povinen podat konající hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj provádět.
Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má ohňostroj konat, a to nejpozději 2 pracovní dny před provedením ohňostroje.

3. Jakým způsobem zahájit řešení

Podat ohlášení do podatelny příslušného obecního úřadu nejpozději 2 pracovní dny před konáním ohňostroje.

Ohlášení obsahuje:  (§ 32 zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění)

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení,

f) přiložit písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.

4. Na které instituci situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor správních agend a přestupků

5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

průkaz totožnosti, písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje, mapy nebo schémata (viz výše bod 3 písm. e)

6. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven.

7. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Viz bod 3.

8. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka podatelny úřadu.

9. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

10. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze, v platném znění.

11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky dle zákona o pyrotechnice.

12. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků

13. Kontaktní osoba

Hana Felderová, referentka odboru správních agend a přestupků

14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2024

15. Popis byl naposledy aktualizován 5.2.2024

16. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

17. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kromě obecního úřadu je třeba provedení ohňostroje stejným způsobem ohlásit také územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.