ÚMČ P14

Ohlašování ohňostrojů

Odbor správních agend a přestupků

1. Základní informace

Ohlašování se podává obecnímu úřadu, v jehož obvodě se má ohňostroj konat.

2.Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení podává konající subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí, která bude ohňostroj pořádat.

3. Jakým způsobem zahájit řešení

Podat ohlášení do podatelny příslušného úřadu, a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním ohňostroje.

Ohlášení obsahuje:  (§ 32 zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice)

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení,

f) přiložit písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje.

4. Na které instituci situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor správních agend a přestupků

5. Jaké doklady je nutné mít s sebou

průkaz totožnosti, písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje

6. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není předepsán formulář.

7. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Viz bod 3.

8. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka podatelny úřadu.

9. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 206/2015, o pyrotechnice

10. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy

11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky dle zákona o pyrotechnice.

12. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků

13. Kontaktní osoba

Hana Felderová, referentka odboru správních agend a přestupků

14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
29.4.2022

15. Popis byl naposledy aktualizován 29.4.2022

16. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

17. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———