ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

3. Pojmenování (název) životní situace

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

4. Základní informace k životní situaci

Omezení obecného užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je blíže specifikován v §24 tohoto zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objíždka nařízena. U stavebních prací předkládá žádost zhotovitel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je předchozí souhlas Policie ČR SHMP-DI, projednání s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a projednání s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být objížďka vedena.

Žadatel zjistí na katastru nemovitostí vlastníky dotčených komunikací a požádá je o vydání souhlasu s užíváním komunikace. Souhlas pak doručí spolu se situací s vyznačením záboru a níže předepsanými doklady na odboru dopravy a ochrany prostředí. Souhlas Policie ČR SHMP-DI si zajistí přímo v jejím sídle v Kongresové ul., nebo prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu – odboru dopravy a ochrany prostředí (v podatelně Úřadu městské části Praha 14, Bří.Venclíků 1073).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor dopravy a ochrany prostředí, Bří.Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po, St: 7,30 – 18,00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesné určení, dobu trvání a důvod uzavírky, návrh trasy objížďky a návrh dopravního značení. Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo za akci zodpovídá, jeho adresu a telefonní spojení. Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek MHD též souhlas Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací.pdf

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů s tím, že žádost je nutno doručit příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci dotčených komunikací.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že se uzavírka týká komunikací, po nichž je vedena autobusová doprava, je nutné projednání s provozovatelem této dopravy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Více informací:

Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – stavební zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – komerční zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Stanovisko ODOP v procesu územního a stavebního řízení
Staveništní doprava vedená po veřejných komunikacích pro stavby většího rozsahu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §24 – Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy MHMP prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu městské části Praha 14. Odvolání nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze uložit dle § 42b právnické osobě a § 42a fyzické osobě zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Sbírka zákonů České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Stanovení dopravního značení – je uvedeno samostatně.

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.