ÚMČ P14

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

Odbor dopravy

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

4. Základní informace k životní situaci

Omezení obecného užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je blíže specifikován v §24 tohoto zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je projednání s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo  nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha a s Policií ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném silničním správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je nutno doložit přesné určení místa, dobu trvání a důvod uzavírky, návrh objízdné trasy a návrh dopravního značení. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc. Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek MHD, žadatel dodá též souhlas Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení zvl. užívání komunikace

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení u silničního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze uložit fyzické osobě podle § 42a, právnické a podnikající fyzické osobě podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

a) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
b) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
c) Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Sbírka zákonů České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řízení o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je ve většině případů řešeno zároveň se zvláštním užíváním komunikace a se stanovením přechodné úpravy provozu – viz samostatné oddíly.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba

Tel.: 281005321, 281005322, 281005323.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez poznámek.