ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

3. Pojmenování (název) životní situace

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

4. Základní informace k životní situaci

Omezení obecného užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je blíže specifikován v §24 tohoto zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je projednání s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo  nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha a s Policií ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném silničním správním úřadě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je nutno doložit přesné určení místa, dobu trvání a důvod uzavírky, návrh objízdné trasy a návrh dopravního značení. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ, kontakt na zodpovědnou osobu a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc. Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek MHD, žadatel dodá též souhlas Dopravního podniku hl. m. Prahy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze podat volnou formou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

a) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací
b) Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
c) Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.