ÚMČ P14

Ověření podpisu nebo kopie listiny

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ověření podpisu nebo kopie listiny

4. Základní informace k životní situaci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

 • Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
 • Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřováním (vidimací a legalizací) se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ověření se provádí na žádost osoby – žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobní přítomnost v případě ověření podpisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštívit pracoviště ověřování úřadu. Nechodící klient může požádat o návštěvu úřednice ověřování doma (kontakt viz bod 26).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ověření provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění ověřování vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pracoviště ověřování odboru správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14 se nachází v přízemí budovy Bratří Venclíků čp. 1072, klientům je k dispozici lístkový pořadový systém.

úřední hodiny
Kontaktní osoba: Ivana Plocová, tel. 225 295 560

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel o ověření podpisu předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, nebo
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, nebo
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana, nebo
 • pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí, nebo
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany.

Upozornění: od 1.1.2024 již není možné při ověření podpisu prokazovat svoji totožnost řidičským průkazem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny. Žádá se osobně na místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek za ověření každé stránky ověřované listiny činí Kč 30,-
 • Správní poplatek za ověření každého podpisu na dokumentu nebo na jeho stejnopisu činí Kč 50,- Kč (sazba správního poplatku byla zvýšena od 1.1.2024)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede v pořadí, v jakém se k němu žadatelé dostavili.

V případě většího počtu listin či podpisů se pracovnice ověřování může s žadatelem dohodnout na pozdějším vyzvednutí hotových ověření, dle časových možností žadatele a dle provozních možností pracoviště ověřování.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas návštěvy.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), v platném znění.
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., kterou se provádí zákon o ověřování, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Podrobněji k ověřování:

 • O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.
 • Ověření se na ověřované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
 • Ověření podpisu se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
 • Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit žadatele a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

Co nelze ověřit:

 1. Ověření listiny se neprovede:
  • je-li předložená listina, z níž je ověřovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze ověřovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
  • jsou-li v předložené listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • jestliže ověřovaná listina se doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena;
  • není-li z ověřované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu;
  • je-li předložená listina, již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f) – obsahuje viditelný zajišťovací prvek;
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze přenést na výstup.
 2. Ověření podpisu se neprovede:
  • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského (tlumočnická doložka) a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána;
  • nepředloží-li žadatel, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci, podle § 10 odst. 4 zákona, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18;
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu (např. razítko);
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis – řeší se notářským zápisem;
  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu;
  • jde-li o legalizaci na zcela nevyplněném formuláři.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

Ivana Plocová, tel. 225 295 560, úřední hodiny

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace