ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ověření podpisu nebo kopie listiny

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověření podpisu nebo kopie listiny

4. Základní informace k životní situaci
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

 • Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
 • Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřováním (vidimací a legalizací) se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ověření se provádí na žádost osoby – žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osobní přítomnost v případě ověření podpisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Navštívit pracoviště ověřování úřadu. Nechodící klient může požádat o návštěvu úřednice ověřování doma (kontakt viz bod 26).

8. Na které instituci životní situaci řešit
Ověření provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění ověřování vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pracoviště ověřování odboru správních agend a přestupků ÚMČ Praha 14 se nachází v přízemí budovy Bratří Venclíků čp. 1072, klientům je k dispozici lístkový pořadový systém.

úřední hodiny
Kontaktní osoba: Ivana Plocová, tel. 225 295 560

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o ověření podpisu předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz, cestovní doklad nebo řidičský průkaz, jde-li o státního občana České republiky, nebo
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, nebo
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, nebo
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana, nebo
 • pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí, nebo
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny. Žádá se osobně na místě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek za ověření každé stránky ověřované listiny činí Kč 30,-
 • Správní poplatek za ověření každého podpisu na listině činí Kč 30,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede v pořadí, v jakém se k němu žadatelé dostavili.

V případě většího počtu listin či podpisů se pracovnice ověřování může s žadatelem dohodnout na pozdějším vyzvednutí hotových ověření, dle časových možností žadatele a dle provozních možností pracoviště ověřování.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
3.6.2022

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.