ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ověření podpisu nebo kopie listiny

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Ověření podpisu nebo kopie listiny

4. Základní informace k životní situaci
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.Ověřováním (vidimací a legalizací) se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ověření se provádí na žádost fyzické osoby – žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osobní přítomnost v případě ověření podpisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Navštívit pracoviště ověřování úřadu. Nechodící klient může požádat o návštěvu úřednice ověřování doma ( kontakt viz bod 26).

8. Na které instituci životní situaci řešit
Ověření provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění ověřování vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Úřad m. č. Praha 14, pracoviště ověřování občanskosprávního odboru, Bratří Venclíků 1072, 1. patro.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o ověření předloží k prokázání své totožnosti platný

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobou, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny. Žádá se pouze ústně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za ověření každé stránky ověřované listiny činí Kč 30,-.Správní poplatek za ověření každého podpisu na listině činí Kč 30,-.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
(V případě většího počtu listin či podpisů může dojít o požádání pracovnicí ověřování o pozdější vyzvednutí materiálů, dle časových možností pracoviště a dohody s žadatelem.)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se ověření za účasti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze použít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy
———

22. Další informace
Podrobněji k ověřování:

 • O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize pod čj..
 • Ověření se na ověřované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
 • Ověření podpisu se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
 • Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit žadatele a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.

Nelze oveřit:

 1. Ověření listiny se neprovede:
  • je-li listina, z níž je ověřovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby
  • je-li listina, z níž je ověřovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
  • jsou-li v ověřované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  • jestliže se ověřovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
  • není-li z ověřované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou znovu ověřovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
 2. Ověření podpisu se neprovede:
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
  • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
  • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (tlumočnická doložka)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Portál veřejné správy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Občanskosprávní odbor

26. Kontaktní osoba
Ivana Plocová, tel. 225 295 560

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
23. 11. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován
23. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny ověřování
Pondělí 7.30 – 18.00
Úterý 7.30 – 15.00
Středa 7.30 – 18.00
Čtvrtek 7.30 – 15.00
Pátek 7.30 – 12.00