ÚMČ P14

Povolení k umístění herního prostoru

Odbor …

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k umístění herního prostoru

4. Základní informace k životní situaci

viz bod 03

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení MF k provozování příslušné hazardní hry.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

  • základní povolení k provozování hazardní hry,
  • doklad o složení kauce,
  • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,
  • schéma kamerového systému

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru a předložením dalších požadovaných dokladů dle příslušného zákona.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost lze podat přímo u správce poplatku na adrese Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, odd. místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, pracovník správce poplatku: Martina Skybová
číslo dveří: 511
číslo telefonu: 225 295 401
úřední hodiny: pondělí a středa 7:30-12:00 a 13:00 -18:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

viz bod 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze vyplnit přímo na oddělení místních daní a poplatků nebo zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky:

  • vydání povolení k umístění herního prostoru částkou 4000 Kč
  • změnu povolení k umístění herního prostoru částkou 2500 Kč

Poplatek je splatný na účet úřadu MČ Praha 14 č. 19-9800050998/6000 vedený u PPF banky, a.s. nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 14 a to bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru nebo za změnu povolení k umístění herního prostoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejdéle do 30 dnů

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního  povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

18. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 10/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Vyhláška MF ČR č. 23/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo se odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k MHMP prostřednictvím zdejšího oddělení místních daní a poplatků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Další informace

Další informace může podat kontaktní osoba (viz bod 9)

22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)

Informace je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě www.praha.eu

23. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

24. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

25. Kontaktní osoba

Martina Skybová, tel.: 225 295 401, e-mail: martina.skybova@praha14.cz

26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

27. Popis byl naposledy aktualizován

5. 1. 2022

28. Datum konce platnosti popisu

———

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———