ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Povolení k umístění herního prostoru

3. Pojmenování (název) životní situace

Povolení k umístění herního prostoru

4. Základní informace k životní situaci

viz bod 03

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení MF k provozování příslušné hazardní hry.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
  • nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

  • základní povolení k provozování hazardní hry,
  • doklad o složení kauce,
  • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,
  • schéma kamerového systému

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o povolení k umístění herního prostoru a předložením dalších požadovaných dokladů dle příslušného zákona.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

viz bod 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze vyplnit přímo na oddělení místních daní a poplatků nebo zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky:

  • vydání povolení k umístění herního prostoru částkou 4000 Kč
  • změnu povolení k umístění herního prostoru částkou 2500 Kč

Poplatek je splatný na účet úřadu MČ Praha 14 č. 19-9800050998/6000 vedený u PPF banky, a.s. nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 14 a to bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru nebo za změnu povolení k umístění herního prostoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejdéle do 30 dnů

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního  povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

————

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

————-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.
27. Popis byl naposledy aktualizován

5. 1. 2022

28. Datum konce platnosti popisu

———