ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika manželství – Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

3. Pojmenování (název) životní situace

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rozvedený(á) manžel(ka), který(á) při uzavření manželství přijal(a) příjmení druhého manžela(ky) nebo který(á) spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl(a) příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemného oznámení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoli matričním úřadě, nebo bylo-li manželství uzavřeno v cizině, prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách nebo po dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • průkaz totožnosti,
  • oddací list,
  • doklad o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Pokud je předloženo pravomocné rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu manželství, je-li alespoň jeden z účastníků občanem ČR, je v České republice uznáváno na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Cizozemské doklady musí mít náležitosti veřejné listiny (viz životní situace narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území České republiky – bod 22) a musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Pokud občan učiní prohlášení ve lhůtě do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, správní poplatek se neplatí.
  • Pokud občan učiní prohlášení později, činí správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Žadatel – do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu,
  • matriční úřad, u kterého bylo oznámení učiněno – vydává ihned žadateli potvrzení o přijetí oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat o vydání nového občanského průkazu, popřípadě dalších osobních dokladů.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o povolení změny jména a příjmení.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.