ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Připojení nemovitosti na komunikaci

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci
Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno napojení pozemku, zpevněné plochy, zahrady apod. na komunikaci vybudováním sjezdu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou připojení, popř. změny stávajícího připojení, je stanovisko vlastníka/správce pozemní komunikace, na kterou bude vjezd napojen a závazné stanovisko Policie ČR. Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o stanovisko s připojením. Závazné stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, stanovisko vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. závazné stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném silničním správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, popř. rozhodnutí o povolení změny stávajícího připojení, je nutno doložit projektovou
dokumentaci (okótovanou situaci připojení se zakreslením rozhledových poměru podle ČSN 73 6110/Z1) a stanoviska dle bodu 6. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení zvl. už. komunikace – ohlášení užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí v pokladně Úřadu městské části Praha 14.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení u silničního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokutu lze uložit fyzické osobě podle § 42a, právnické a podnikající fyzické osobě podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Sbírka zákonů České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Ve většině případů je vlastní realizace sjezdu nebo vjezdu spojena se stavbou budovy, oplocení, případně s terénními úpravami, které jsou dále řešeny na odboru výstavby (žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby apod.).

28. Popis byl naposledy aktualizován
2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení.