ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Připojení nemovitosti na komunikaci

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti na komunikaci

4. Základní informace k životní situaci
Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno napojení pozemku, zpevněné plochy, zahrady na komunikaci, např. vybudováním sjezdu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace, na kterou bude vjezd napojen a souhlas PČR SHMP-DI.Žadatel zjistí na katastru nemovitostí vlastníka dotčené komunikace a požádá ho o souhlas s připojením. Souhlas pak doručí spolu s projektovou dokumentací na odbor dopravy a ochrany prostředí. Souhlas Policie ČR SHMP-DI si zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul., nebo prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu – odboru dopravy a ochrany prostředí (v podatelně Úřadu MČ Praha 14).

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor dopravy a ochrany prostředí, Bří.Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po,St: 7,30 – 18,00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci je nutno doložit projektovou dokumentaci, zejména přesné určení místa napojení, které musí splňovat rozhledové podmínky. (včetně viz bod 6.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o připojení na pozemní komunikaci

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí v pokladně Úřadu městské části Praha 14.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů max.60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník dotčené komunikace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Více informací ke stažení:
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – stavební zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – komerční zábor
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – parkování
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – pořádání akcí
Povolení umístění svislého a vodorovného dopravního značení
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
Stanovisko_ODOP v_procesu_územního rozvoje a stavebního řízení
Staveništní doprava_vedená_po_veřejných komunikacích pro_stavby_vetšího_rozsahu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §10 – Připojování pozemních komunikací.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy MHMP prostřednictvím odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokutu lze uložit dle § 42b právnické osobě a dle 42a fyzické osobě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Sbírka zákonů České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Ve většině případů je vlastní realizace sjezdu nebo nájezdu spojena se stavbou oplocení, případně s terénními úpravami, na které vydává povolení odbor výstavby.
Žádost o vydání stavebního povolení,
Žádost o povolení terénních úprav,
Ohlášení drobné stavby.

28. Popis byl naposledy aktualizován
26. 6. 2013

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení.